Kancelaria Adwokacka - Marek Maślanka

Jazda na „podwójnym gazie”

Co zro­bić, gdy zosta­niesz zła­pa­ny na jeź­dzie po „kil­ku głęb­szych” lub pod wpły­wem środ­ków odu­rza­ją­cych? Przede wszyst­kim zale­cam nie wsia­dać za czte­ry kół­ka - pierw­sza rada. Jed­nak gdy zosta­łeś już zatrzy­ma­ny w takim sta­nie, powi­nie­neś zacho­wać spo­kój i nie awan­tu­ro­wać się ze służ­ba­mi mun­du­ro­wy­mi. Roz­strzy­gnię­cie tego pro­ble­mu i tak będzie zale­ża­ło od tego ile wypi­łeś oraz jaki jest meta­bo­lizm two­je­go orga­ni­zmu. Jeśli nie wypi­łeś zbyt dużo, wów­czas bada­nie krwi może oka­zać się dla Cie­bie korzyst­niej­szym roz­wią­za­niem. Rów­nież czas ocze­ki­wa­nia na bada­nie może zmie­nić kwa­li­fi­ka­cję praw­ną czy­nu z prze­stęp­stwa na wykroczenie.

Kodeks kar­ny wska­zu­je na dwa poję­cia: stan po uży­ciu alko­ho­lu oraz stan nie­trzeź­wo­ści. Stan nie­trzeź­wo­ści zacho­dzi wów­czas, gdy zawar­tość alko­ho­lu we krwi prze­kra­cza 0,5 pro­mi­la albo pro­wa­dzi do stę­że­nia prze­kra­cza­ją­ce­go tę war­tość lub też, gdy zawar­tość alko­ho­lu w 1 dm³ wydy­cha­ne­go powie­trza prze­kra­cza war­tość 0,25 mg albo pro­wa­dzi do stę­że­nia prze­kra­cza­ją­ce­go tę war­tość. Nato­miast stan po uży­ciu alko­ho­lu zacho­dzi wów­czas, gdy zawar­tość alko­ho­lu we krwi wyno­si od 0,2 pro­mi­la do 0,5 pro­mi­la lub zawar­tość alko­ho­lu w 1 dm³ wydy­cha­ne­go powie­trza wyno­si od 0,1 mg do 0,25 mg.

Prze­stęp­stwem tym lub wykro­cze­niem obję­te jest pro­wa­dze­nie każ­de­go pojaz­du mecha­nicz­ne­go w ruchu lądo­wym, wod­nym lub powietrz­nym, więc nie tyl­ko samo­cho­du, ale rów­nież moto­cy­kla, moto­rów­ki itd.

Prze­stęp­stwo czy wykroczenie?

Poni­żej przed­sta­wiam róż­ni­ce pomię­dzy prze­stęp­stwem a wykroczeniem:

Prze­stęp­stwo sty­pi­zo­wa­ne zosta­ło w art. 178a Kodek­su kar­ne­go i pole­ga na pro­wa­dze­niu pojaz­du mecha­nicz­ne­go w ruchu lądo­wym, wod­nym lub powietrz­nym w sta­nie nie­trzeź­wo­ści lub pod wpły­wem środ­ka odu­rza­ją­ce­go. W takiej sytu­acji pro­ku­ra­tor kie­ru­je do sądu akt oskar­że­nia. Prze­wi­dzia­ne kary: grzyw­na, kara ogra­ni­cze­nia wol­no­ści albo pozba­wie­nia wol­no­ści do lat 2.

Sąd może orzec zakaz pro­wa­dze­nia pojaz­dów okre­ślo­ne­go rodza­ju w razie ska­za­nia oso­by uczest­ni­czą­cej w ruchu za prze­stęp­stwo prze­ciw­ko bez­pie­czeń­stwu w komu­ni­ka­cji, w szcze­gól­no­ści, jeże­li z oko­licz­no­ści popeł­nio­ne­go prze­stęp­stwa wyni­ka, że pro­wa­dze­nie pojaz­du przez tę oso­bę zagra­ża bez­pie­czeń­stwu w komu­ni­ka­cji.  Obo­wiąz­ko­wo sąd orze­ka zakaz pro­wa­dze­nia wszel­kich pojaz­dów albo pojaz­dów kon­kret­ne­go rodza­ju, na okres nie krót­szy niż 3 lata, jeże­li spraw­ca w cza­sie popeł­nie­nia prze­stęp­stwa prze­ciw­ko bez­pie­czeń­stwu w komu­ni­ka­cji, był w sta­nie nie­trzeź­wo­ści lub odurzenia. 

Sąd orze­ka świad­cze­nie pie­nięż­ne na rzecz Fun­du­szu Pomo­cy Pokrzyw­dzo­nym oraz Pomo­cy Post­pe­ni­ten­cjar­nej w wyso­ko­ści co naj­mniej 5.000 zło­tych, a w razie ska­za­nia za prze­stęp­stwo okre­ślo­ne w art. 178a § 4 co naj­mniej 10.000 zło­tych. Sąd orze­ka świad­cze­nie do kwo­ty 60.000 zł.

Wykro­cze­nie sty­pi­zo­wa­ne zosta­ło w art. 87 Kodeks wykro­czeń i pole­ga na pro­wa­dze­niu pojaz­du mecha­nicz­ne­go w ruchu lądo­wym, wod­nym lub powietrz­nym, znaj­du­jąc się w sta­nie po uży­ciu alko­ho­lu lub podob­nie dzia­ła­ją­ce­go środ­ka. W takiej sytu­acji Poli­cja kie­ru­je wnio­sek o uka­ra­nie. Kary: areszt albo grzyw­na nie niż­sza niż 50 zł.

Sąd orze­ka zakaz pro­wa­dze­nia pojaz­dów na okres od 6 mie­się­cy do 3 lat. Orze­ka­jąc zakaz pro­wa­dze­nia pojaz­dów okre­śla się rodzaj pojaz­du, któ­re­go zakaz dotyczy.

Zgod­nie z art. 39 kodek­su wykro­czeń – „W wypad­kach zasłu­gu­ją­cych na szcze­gól­ne uwzględ­nie­nie moż­na – bio­rąc pod uwa­gę cha­rak­ter i oko­licz­no­ści czy­nu lub wła­ści­wo­ści i warun­ki oso­bi­ste spraw­cy – zasto­so­wać nad­zwy­czaj­ne zła­go­dze­nie kary albo odstą­pić od wymie­rze­nia kary lub środ­ka karnego.”

Jeże­li zosta­nie więc skie­ro­wa­ny do sądu wnio­sek o ukaranie/​akt oskar­że­nia, skon­tak­tuj się z moją kan­ce­la­rią. Na pew­no zadba­my o to, aby zasto­so­wa­no dla Cie­bie jak naj­lep­sze rozwiązanie.

Adwo­kat Marek Maślanka