O mnie

Nazy­wam się Marek Maślan­ka, jestem adwo­ka­tem oraz media­to­rem sądowym.

Ukoń­czy­łem pra­wo na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach. W 2019 roku ukoń­czy­łem rów­nież apli­ka­cję adwo­kac­ką przy Izbie Adwo­kac­kiej w Kato­wi­cach oraz zło­ży­łem egza­min zawo­do­wy z wyni­kiem pozy­tyw­nym i zosta­łem wpi­sa­ny na listę adwo­ka­tów Okrę­go­wej Rady Adwo­kac­kiej w Kato­wi­cach – nr wpi­su 1937. Jestem rów­nież sta­łym media­to­rem sądo­wym, wpi­sa­nym na listę Pre­ze­sa Sądu Okrę­go­we­go w Kato­wi­cach i Biel­sku-Bia­łej oraz media­to­rem dzia­ła­ją­cym przy Sto­wa­rzy­sze­niu na Rzecz Porad­nic­twa Oby­wa­tel­skie­go „DOGMA”.

Posia­dam wie­lo­let­nie doświad­cze­nie zdo­by­te w ramach współ­pra­cy z licz­ny­mi ślą­ski­mi kan­ce­la­ria­mi, w zakre­sie repre­zen­ta­cji Klien­ta w postę­po­wa­niach przed sąda­mi, orga­na­mi admi­ni­stra­cji publicz­nej oraz w ramach pro­fe­sjo­nal­nej obsłu­gi praw­nej pod­mio­tów gospodarczych

Możesz na mnie liczyć, kie­dy masz spra­wę rodzin­ną (roz­wód, ali­men­ty, podział mająt­ku), spad­ko­wą (naby­cie spad­ku, zacho­wek, dział spad­ku), kar­ną (jako spraw­ca lub oso­ba pokrzyw­dzo­na), doty­czą­cą nie­ru­cho­mo­ści, odszko­do­wa­nia, upa­dło­ści kon­su­menc­kiej czy w przy­pad­ku kon­flik­tu z pra­co­daw­cą. Pomo­gę Ci rów­nież, jeśli pro­wa­dzisz jed­no­oso­bo­wą fir­mę lub spółkę.

Zapra­szam do kontaktu.