Kancelaria Adwokacka - Marek Maślanka

Pakiet antykryzysowy - co zawiera?

Pakiet anty­kry­zy­so­wy, któ­ry przed­sta­wił w śro­dę rząd, opie­wa na kwo­tę oko­ło 212 mld zł – powie­dział po posie­dze­niu Rady Gabi­ne­to­wej Pre­zes Rady Mini­strów Mate­usz Mora­wiec­ki. Pakiet anty­kry­zy­so­wy podzie­lo­ny jest na pięć głów­nych części:

-wzmoc­nie­nie sys­te­mu finansowego;

-bez­pie­czeń­stwo pracowników;

-finan­so­wa­nie przedsiębiorstw;

-ochro­na zdrowia;

-pro­gram inwe­sty­cji publicznych

Plan zakła­da m.in. odsu­nię­cie płat­no­ści ZUS, prze­ję­cie przez pań­stwo finan­so­wa­nia czę­ści wyna­gro­dze­nia w fir­mach czy jed­no­ra­zo­wą wypła­tę ok. 2 tys. zł dla samo­za­trud­nio­nych i osób na umo­wie zleceniu.

  • Wzmoc­nie­nie sys­te­mu finansowego

Już we wto­rek Rada Poli­ty­ki Pie­nięż­nej w obli­czu strat wywo­ła­nych koro­na­wi­ru­sem obni­ży­ła nie­któ­re sto­py pro­cen­to­we do 1 %. NBP otrzy­mał tak­że zgo­dę na bez­pre­ce­den­so­we dzia­ła­nia w posta­ci uru­cho­mie­nia pro­gra­mu sku­pu obli­ga­cji skar­bo­wych, czy­li pol­skiej wer­sji luzo­wa­nia ilo­ścio­we­go, sto­so­wa­nej już przez ame­ry­kań­ską Rezer­wę Fede­ral­ną (bank cen­tral­ny Sta­nów Zjed­no­czo­nych) oraz Euro­pej­ski Bank Cen­tral­ny (bank cen­tral­ny wspól­nej walu­ty Unii Euro­pej­skiej). Celem tych dzia­łań jest sfi­nan­so­wa­nie kosz­tow­ne­go pla­nu rato­wa­nia gospo­dar­ki. Aby sfi­nan­so­wać pro­gram rząd musi wyemi­to­wać obli­ga­cje skar­bo­we na ponad 75 mld zł. W nor­mal­nej sytu­acji nabyw­ca­mi tych obli­ga­cji były­by ban­ki komer­cyj­ne, obec­nie są one jed­nak obcią­żo­ne kosz­ta­mi zawie­sze­nia spłat rat kre­dy­tów oraz kre­dy­to­wa­niem przed­się­biorstw. Bez dzia­łań NBP ban­ki komer­cyj­ne nie były­by w sta­nie wyku­pić emi­to­wa­ne­go przez Mini­ster­stwo Finan­sów dłu­gu w posta­ci obli­ga­cji, a pań­stwo nie mia­ło­by więk­szo­ści środ­ków na dzia­ła­nia niżej opisane. 

  • Bez­pie­czeń­stwo pracowników

Pra­cow­ni­cy samo­za­trud­nie­ni lub na umo­wie zle­ce­nia będą mogli liczyć na wypła­tę świad­cze­nia gwa­ran­to­wa­ne­go z ZUS w wyso­ko­ści ok. 2 tys. zł, czy­li nie mniej niż 80 proc. mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za 2020 r., tj. 2 600 zł brut­to. Rada Mini­strów zakła­da, że z tego roz­wią­za­nia będzie mogło sko­rzy­stać oko­ło 2,2 mln osób, a koszt dla Fun­du­szu Pra­cy wynie­sie oko­ło 9 mld zł. Aby zle­ce­nio­bior­ca lub wyko­naw­ca dzie­ła mógł sko­rzy­stać ze świad­cze­nia będzie musiał udo­wod­nić, że umo­wa zosta­ła zawar­ta przed 1 mar­ca 2020 r. Podob­nie samo­za­trud­nio­ny będzie musiał mieć zare­je­stro­wa­ną dzia­łal­ność gospo­dar­czą przed 1 mar­ca 2020 r.

Plan zakła­da rów­nież prze­ję­cie finan­so­wa­nia przez Pań­stwo 40 proc. pła­cy pra­cow­ni­ka dla przed­się­bior­ców w pro­ble­mach finan­so­wych. Przed­się­bior­stwa, w któ­rych obrót w okre­sie 2 m-cy spadł 15 proc. i wyka­za­no stra­tę w jed­nym z tych dwóch mie­się­cy lub fir­my, w któ­rych obrót w okre­sie 1 m-ca spadł o 25 proc. w sto­sun­ku do poprzed­nie­go mie­sią­ca i wyka­za­no stra­tę, może ogra­ni­czyć wymiar cza­su pra­cy pra­cow­ni­ka do 0,8 eta­tu i nie mniej niż pła­ca mini­mal­na, a Pań­stwo (FGŚP) pokry­je poło­wę wyna­gro­dze­nia pra­cow­ni­ka (limit dopła­ty to 40 proc. prze­cięt­ne­go wynagrodzenia).

W przy­pad­ku zna­czą­cych pro­ble­mów finan­so­wych przed­się­bior­stwo będzie mogło sko­rzy­stać z prze­sto­ju eko­no­micz­ne­go, w ramach któ­re­go pod­sta­wa wymia­ru cza­su pra­cy i pła­ca jest ogra­ni­czo­na do 0,5 eta­tu i nie mniej niż pła­ca mini­mal­na. W takim wypad­ku Pań­stwo pokry­je poło­wę wyna­gro­dze­nia w kwo­cie 130 proc. zasił­ku oraz skład­ki na ubez­pie­cze­nia społeczne.

Urząd Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów (UOKIK) będzie chro­nił oby­wa­te­li przed nie­uza­sad­nio­nym wzro­stem cen i nie­do­zwo­lo­ny­mi prak­ty­ka­mi na ryn­ku poży­czek gotówkowych. 

  • Finan­so­wa­nie przedsiębiorstw

Pra­cow­nik lub przed­się­bior­ca z ubez­pie­cze­niem cho­ro­bo­wym, któ­ry w związ­ku z koro­na­wi­ru­sem nie może wyko­ny­wać pracy/​działalności gospo­dar­czej, otrzy­ma z ZUS zasi­łek cho­ro­bo­wy na ogól­nych zasa­dach, tj. jeże­li otrzy­ma zwol­nie­nie lekar­skie albo decy­zję pań­stwo­we­go inspek­to­ra sani­tar­ne­go o kwa­ran­tan­nie lub izolacji.

Pra­cow­nik lub przed­się­bior­ca tak­że zasi­łek opie­kuń­czy, jeśli spra­wu­je oso­bi­stą opie­kę nad cho­rym dziec­kiem lub innym człon­kiem rodzi­ny (zwol­nie­nie lekar­skie), dziec­kiem obję­tym izo­la­cją lub kwa­ran­tan­ną (decy­zja sane­pi­du) albo dziec­kiem do lat 8 w przy­pad­ku nie­prze­wi­dzia­ne­go zamknię­cia żłob­ka, klu­bu dzie­cię­ce­go, przed­szko­la lub szko­ły (oświad­cze­nie ubezpieczonego).

Ponad­to zapro­po­no­wa­ne roz­wią­za­nia zawierają:

-prze­su­nię­cia z 01.04 na 01.07.2020 r. ter­mi­nu obo­wiąz­ku wpi­sy­wa­nia się firm do Cen­tral­ne­go Reje­stru Bene­fi­cjen­tów Rzeczywistych,

-uła­twia­nia roz­li­cze­nia VAT – prze­su­nię­cie wej­ścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowe­go JPK,

-uła­twie­nia w split payment,

-wcze­śniej­sze zwro­ty VAT,

-zali­cze­nia do kosz­tów podat­ko­wych wydat­ków zwią­za­nych z anu­lo­wa­niem wycie­czek w sto­sun­ku do branż dotknię­tych skut­ka­mi kryzysu,

-istot­ne uła­twie­nia zawie­sze­nia pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospodarczej,

-znie­sie­nie opła­ty prolongacyjnej,

-wpro­wa­dze­nie moż­li­wo­ści odli­cze­nia stra­ty od docho­du (tj. stra­ty z 2020 od 2019) - stra­tę ponie­sio­ną z dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w danym roku moż­na odjąć od docho­du osią­gnię­te­go w cią­gu następ­nych pię­ciu lat,

-wspar­cie gwa­ran­cyj­ne oraz dopła­ty do kre­dy­tów – dzia­ła­nia BGK,

-udzie­le­nie pomo­cy w ramach pomo­cy de mini­mis. Obec­nie kwo­ta udzie­la­nych przez BGK gwa­ran­cji de mini­mis nie może sta­no­wić wię­cej niż 60 % kwo­ty kre­dy­tu i prze­kro­czyć kwo­ty 3,5 mln zł,

-dopła­ta do opro­cen­to­wa­nia kre­dy­tów - poprzez roz­sze­rze­nie zakre­su fun­du­szu klę­sko­we­go o epidemię,

W infor­ma­cji poda­nych przez KPRM oraz Pre­zy­den­ta wyni­ka rów­nież, że fir­my nie będą nara­żo­ne na skut­ki opóź­nień i kar w zamó­wie­niach publicznych.

  • Ochro­na zdrowia

Służ­ba zdro­wia otrzy­ma 7,5 mld zł dodat­ko­wych środ­ków na wal­kę z epi­de­mią SARS-CoV-2, w tym zakup potrzeb­nych urzą­dzeń i mase­czek, roz­wój info­li­nii dla Pacjen­ta oraz Leka­rza, infor­ma­ty­za­cję oraz roz­wój pro­gra­mu Domów Opie­ki Medycz­nej (DDOM) dla osób starszych.

  • Pro­gram inwe­sty­cji publicznych

Pre­zes Rady Mini­strów powo­ła ponad­to Fun­dusz Inwe­sty­cji Publicz­nych o war­to­ści 30 mld zł celem pobu­dze­nia gospo­dar­ki poprzez inwe­sty­cje publicz­ne w infra­struk­tu­rę, dro­gi, szpi­ta­le, szko­ły, cyfry­za­cję, ener­ge­ty­kę, bio­tech­no­lo­gię. Nastą­pi prze­su­nię­cie wie­lu obo­wiąz­ków i ter­mi­nów admi­ni­stra­cyj­nych lub sądo­wych. Pra­cow­ni­cy z Ukra­iny otrzy­ma­ją auto­ma­tycz­ne wydłu­że­nie wiz i pozwo­leń na prace.

Adwo­kat Marek Maślanka