Kancelaria Adwokacka - Marek Maślanka

Pozew o rozwód - praktyczne wskazówki

Na sku­tek izo­la­cji zwią­za­nej z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, w Pol­sce istot­nie wzro­sła licz­ba osób, któ­re zasta­na­wia­ją się zło­że­niem pozwu o roz­wód. Wpły­nę­ły na to nie­wąt­pli­wie mie­sią­ce wspól­nej izo­la­cji w jed­nym miesz­ka­niu oraz stres zwią­za­ny ze skut­ka­mi epi­de­mii. Co musisz wie­dzieć, aby napi­sać sku­tecz­ny pozew o rozwód?

W tym arty­ku­le sku­pi­my się na tym jak popraw­nie spo­rzą­dzić sam pozew. W osob­nym arty­ku­le opi­szę na co zwró­cić uwa­gę przy pisa­niu pozwu, w zależ­no­ści od tego czy wno­si­my o roz­wód bez winy, czy też z wyłącz­nej winy dru­gie­go małżonka.

Elementy pozwu o rozwód

W każ­dym pozwie o roz­wód nale­ży: ozna­czyć sąd, do któ­re­go kie­ru­je­my pozew, wska­zać imio­na i nazwi­ska stron, ozna­czyć miej­sce zamiesz­ka­nia stron oraz numer PESEL powoda/​powódki. W dal­szej kolej­no­ści nale­ży wska­zać ozna­cze­nie pisma, poprzez zaty­tu­ło­wa­nie go nazwą „pozew o roz­wód”. Moż­na rów­nież dodać, że pozew został opła­co­ny kwo­tą 600 zł (koszt wpsiu sądo­we­go). Tyle tytu­łem wstępu.

Jeśli cho­dzi o wła­ści­wą treść, to pozew powi­nien zawie­rać dokład­nie okre­ślo­ne żąda­nie, tj. żąda­nie roz­wią­za­nia mał­żeń­stwa przez roz­wód. W pozwie powin­no się rów­nież wska­zać fak­ty, na któ­rych opie­ra­my swo­je żąda­nie. Przy­kła­do­wo: jeśli żąda­my roz­wo­du z wyłącz­nej winy dru­gie­go mał­żon­ku musi­my wska­zać fak­ty na popar­cie naszych twier­dzeń, jak choć­by zdra­da małżonka.

Nale­ży rów­nież podać infor­ma­cję, czy mał­żon­ko­wie pod­ję­li pró­bę media­cji lub inne­go poza­są­do­we­go spo­so­bu roz­wią­za­nia spo­ru, a w przy­pad­ku, gdy takich prób nie pod­ję­to, wyja­śnie­nie przy­czyn ich nie­pod­ję­cia. Na przy­kład, że mał­żon­ko­wie nie pod­ję­li pró­by media­cji, ponie­waż nie widzą moż­li­wość utrzy­ma­nia małżeństwa.

Jeże­li stro­ny posia­da­ją wspól­ne mało­let­nie dziec­ko (rów­nież przy­spo­so­bio­ne) w pozwie nale­ży zawrzeć wnio­sek doty­czą­cy wła­dzy rodzi­ciel­skiej nad dziec­kiem oboj­ga mał­żon­ków. Moż­na rów­nież zawrzeć wnio­sek doty­czą­cy kon­tak­tach rodzi­ców z dziec­kiem. W takim wypad­ku powin­no się rów­nież wnieść o zasą­dze­nie ali­men­tów na rzecz mało­let­nie­go dziec­ka od tego z rodzi­ców, u któ­re­go dziec­ko nie będzie miesz­kać. Taki wnio­sek war­to zabez­pie­czyć na czas trwa­nia pro­ce­su. O zabez­pie­cze­niu rosz­cze­nia ali­men­ta­cyj­ne­go w pozwie, napi­szę w osob­nym artykule.

Co do wła­dzy rodzi­ciel­skiej i kon­tak­tów, to war­to zazna­czyć, że sąd uwzględ­nia pisem­ne poro­zu­mie­nie mał­żon­ków o spo­so­bie wyko­ny­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej i utrzy­my­wa­niu kon­tak­tów z dziec­kiem po roz­wo­dzie, ale tyl­ko w wypad­ku, gdy poro­zu­mie­nie to jest zgod­ne z dobrem dziecka.

W pozwie moż­na zawrzeć rów­nież wnio­sek o odpo­wied­nie zasą­dze­nie kosz­tów według norm prze­pi­sa­nych lub spi­su kosz­tów oraz wnio­sek o orze­cze­nie o spo­so­bie korzy­sta­nia ze wspól­ne­go miesz­ka­nia stron lub nie­orze­ka­nia o tym mieszkaniu.

Uzasadnienie pozwu

Następ­nie nale­ży przejść do uza­sad­nie­nia pozwu. W tre­ści uza­sad­nie­nia nale­ży powo­łać infor­ma­cje o miej­scu i cza­sie zawar­cia mał­żeń­stwa, podać miej­sce i czas uro­dze­nia dziec­ka oraz opi­sać prze­bieg mał­żeń­stwa oraz przy­czy­nę i czas roz­pa­du poży­cia mał­żeń­skie­go.  W takim uza­sad­nie­niu nale­ży sądo­wi opi­sać i wyka­zać, że roz­pad poży­cia ma cha­rak­ter zupeł­ny i trwa­ły. Jeże­li wno­si­my o orze­cze­nie roz­wo­du z wyłącz­nej winy dru­gie­go mał­żon­ka, nale­ży rów­nież opi­sać na czym ta wina pole­ga­ła. W takim wypad­ku uza­sad­nie­nie pozwu będzie znacz­nie dłuż­sze i bar­dziej szcze­gó­ło­we, niż w przy­pad­ku ugo­do­we­go pozwu o roz­wią­za­nie mał­żeń­stwa, tj. bez orze­ka­nia o winie stron. Ponad­to w razie zawar­cia wnio­sku o zasą­dze­nie i zabez­pie­cze­nie ali­men­tów na dziec­ko nale­ży ten wnio­sek uza­sad­nić poprzez szcze­gó­ło­we opi­sa­nie wszyst­kich wydat­ków na dziec­ko. Nale­ży rów­nież opi­sać i uza­sad­nić wnio­sek doty­czą­cy wła­dzy rodzi­ciel­skiej i kon­tak­tów z dziec­kiem. Jeże­li mał­żon­ko­wie spi­sa­li poro­zu­mie­nie rodzi­ciel­skie to war­to takie pod­pi­sa­ne przez obie stro­ny poro­zu­mie­nie dołą­czyć do pozwu.

Ponad­to nale­ży powo­łać dowo­dy, na któ­rych opie­ra­my żąda­nie, zarów­no żąda­nie doty­czą­ce roz­wo­du, jak i ali­men­tów oraz wła­dzy rodzi­ciel­skiej i kon­tak­tów, i wnieść o ich dopusz­cze­nie w spra­wie przez sąd. W takim wypad­ku moż­na opie­rać się na dowo­dach z doku­men­tów, prze­słu­cha­nia stron, zeznań świad­ka. Moż­na rów­nież zawrzeć wio­sek o prze­pro­wa­dze­nie wywia­du śro­do­wi­sko­we­go przez kura­to­ra sądo­we­go celem usta­le­nia sytu­acji byto­wej i wycho­waw­czej mało­let­nie­go dziecka

Na koń­cu nale­ży pozew pod­pi­sać oraz wypi­sać wszyst­kie załącz­ni­ki. Nie­zbęd­ny­mi załącz­ni­ka­mi do pozwu o roz­wód zawsze będą:

  • dowód uisz­cze­nie opła­ty sądo­wej w kwo­cie 600 zł
  • odpis pozwu i załącz­ni­ków (dla stro­ny przeciwnej)
  • odpis aktu małżeństwa
  • odpis skró­co­ny aktu uro­dze­nia dziecka.

Jeśli potrze­bu­jesz pomo­cy w napi­sa­niu pozwu lub chciał­byś skon­sul­to­wać swo­ją sytu­ację z adwo­ka­tem zapra­szam do kon­tak­tu. Mogę napi­sać za Cie­bie pozew oraz skom­ple­to­wać wszyst­kie załącz­ni­ki. Moja kan­ce­la­ria adwo­kac­ka w Kato­wi­cach może rów­nież pomóc Ci w toku całe­go pro­ce­su rozwodowego.

Adwo­kat Marek Maślanka