Kancelaria Adwokacka - Marek Maślanka

Obsługa przedsiębiorców

Z oso­bi­ste­go doświad­cze­nia wiem, że pro­wa­dze­nie wła­snej fir­my to nie lada wyzwa­nie. Codzien­nie napo­ty­ka­my na kolej­ne pro­ble­my, w tym zwią­za­ne z szyb­ko zmie­nia­ją­cy­mi się prze­pi­sa­mi. W mojej kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej w Kato­wi­cach każ­dy otrzy­ma wspar­cie i poczu­cie, że jego spra­wa zosta­ła facho­wo zała­twio­na. Po klik­nię­ciu w każ­dą ze spraw zosta­niesz prze­nie­sio­ny na mój pro­fil na por­ta­lu Spec​praw​nik​.pl, gdzie będziesz mógł zapo­znać się z opi­sem spra­wy oraz ceną. Zawsze możesz rów­nież skon­tak­to­wać się ze mną dro­gą tele­fo­nicz­ną, mailo­wą lub przez for­mu­larz.

Oto przy­kła­do­we spra­wy, w któ­rych kan­ce­la­ria może Ci pomóc:

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

Pora­da praw­na doty­czą­ca biznesu

Pora­da praw­na doty­czą­ca uzy­ska­nia świad­czeń z „Tar­czy antykryzysowej”

Tele­fo­nicz­na pora­da praw­na w spra­wie restruk­tu­ry­za­cji przed­się­bior­stwa celem unik­nię­cia upadłości

Spraw­dze­nie doku­men­tu: regu­la­min skle­pu internetowego

Pomoc praw­na w uzy­ska­niu świad­czeń z „Tar­czy antykryzysowej”

Zało­że­nie indy­wi­du­al­nej dzia­łal­no­ści gospodarczej.

Utwo­rze­nie doku­men­ta­cji: regu­la­min akcji mar­ke­tin­go­wych i kon­kur­sów w Internecie

Utwo­rze­nie doku­men­ta­cji: regu­la­min świad­cze­nia usług płatniczych

Utwo­rze­nie doku­men­tu: regu­la­min skle­pu internetowego

Sta­ła obsłu­ga praw­na fir­my 3 godziny

Sta­ła obsłu­ga praw­na fir­my 5 godzin

Sta­ła obsłu­ga praw­na fir­my 10 godzin

RODO W FIRMIE:

Utwo­rze­nie doku­men­tu: Poli­ty­ka prywatności

Stwo­rze­nie doku­men­tu: Umo­wa o powie­rze­nie prze­twa­rza­nia danych osobowych

SPÓŁKI:

Kon­sul­ta­cja praw­na w spra­wie podej­mo­wa­nia uchwał poza Zgro­ma­dze­niem Wspólników

Kon­sul­ta­cja praw­na w spra­wie pod­ję­cie uchwa­ły przez zgro­ma­dze­nie wspól­ni­ków spół­ki z o.o. w gło­so­wa­niu taj­nym przez Inter­net – jak to zrobić?

Wypeł­nie­nie wnio­sku do KRS

Pro­to­kół Nad­zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków lub Akcjonariuszy

Zało­że­nie spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpowiedzialnością

 UMOWY:

Spraw­dze­nie doku­men­tu: Umo­wa o poufności

Spraw­dze­nie doku­men­tu: Umo­wa biznesowa

Spraw­dze­nie doku­men­tu: Umo­wa z podwykonawcą

Przy­go­to­wa­nie doku­men­tu: wezwa­nie do zapłaty

Stwo­rze­nie umo­wy biznesowej