Kancelaria Adwokacka - Marek Maślanka

Firmy

Z oso­bi­ste­go doświad­cze­nia wiem, że pro­wa­dze­nie wła­snej fir­my to nie lada wyzwa­nie. Codzien­nie napo­ty­ka­my na kolej­ne pro­ble­my, w tym zwią­za­ne z szyb­ko zmie­nia­ją­cy­mi się prze­pi­sa­mi. W mojej kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej w Kato­wi­cach każ­dy otrzy­ma wspar­cie i poczu­cie, że jego spra­wa zosta­ła facho­wo zała­twio­na. Po klik­nię­ciu w każ­dą ze spraw zosta­niesz prze­nie­sio­ny na mój pro­fil na por­ta­lu Spec​praw​nik​.pl, gdzie będziesz mógł zapo­znać się z opi­sem spra­wy oraz ceną. Zawsze możesz rów­nież skon­tak­to­wać się ze mną dro­gą tele­fo­nicz­ną, mailo­wą lub przez for­mu­larz.

Oto przy­kła­do­we spra­wy, w któ­rych kan­ce­la­ria może Ci pomóc:

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

Pora­da praw­na doty­czą­ca biz­ne­su

Pora­da praw­na doty­czą­ca uzy­ska­nia świad­czeń z „Tar­czy anty­kry­zy­so­wej”

Tele­fo­nicz­na pora­da praw­na w spra­wie restruk­tu­ry­za­cji przed­się­bior­stwa celem unik­nię­cia upa­dło­ści

Spraw­dze­nie doku­men­tu: regu­la­min skle­pu inter­ne­to­we­go

Pomoc praw­na w uzy­ska­niu świad­czeń z „Tar­czy anty­kry­zy­so­wej”

Zało­że­nie indy­wi­du­al­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

Utwo­rze­nie doku­men­ta­cji: regu­la­min akcji mar­ke­tin­go­wych i kon­kur­sów w Inter­ne­cie

Utwo­rze­nie doku­men­ta­cji: regu­la­min świad­cze­nia usług płat­ni­czych

Utwo­rze­nie doku­men­tu: regu­la­min skle­pu inter­ne­to­we­go

Sta­ła obsłu­ga praw­na fir­my 3 godzi­ny

Sta­ła obsłu­ga praw­na fir­my 5 godzin

Sta­ła obsłu­ga praw­na fir­my 10 godzin

RODO W FIRMIE:

Utwo­rze­nie doku­men­tu: Poli­ty­ka pry­wat­no­ści

Stwo­rze­nie doku­men­tu: Umo­wa o powie­rze­nie prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych

SPÓŁKI:

Kon­sul­ta­cja praw­na w spra­wie podej­mo­wa­nia uchwał poza Zgro­ma­dze­niem Wspól­ni­ków

Kon­sul­ta­cja praw­na w spra­wie pod­ję­cie uchwa­ły przez zgro­ma­dze­nie wspól­ni­ków spół­ki z o.o. w gło­so­wa­niu taj­nym przez Inter­net – jak to zro­bić?

Wypeł­nie­nie wnio­sku do KRS

Pro­to­kół Nad­zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków lub Akcjo­na­riu­szy

Zało­że­nie spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią

 UMOWY:

Spraw­dze­nie doku­men­tu: Umo­wa o pouf­no­ści

Spraw­dze­nie doku­men­tu: Umo­wa biz­ne­so­wa

Spraw­dze­nie doku­men­tu: Umo­wa z pod­wy­ko­naw­cą

Przy­go­to­wa­nie doku­men­tu: wezwa­nie do zapła­ty

Stwo­rze­nie umo­wy biz­ne­so­wej