Kancelaria Adwokacka - Marek Maślanka

Sprawy majątkowe

Spra­wy zwią­za­ne z naszym mająt­kim, w szcze­gól­no­ści doty­czą­ce nie­ru­cho­mo­ści, podat­ków oraz wszel­kich zobo­wią­zań i umów sta­no­wią więk­szość wszyst­kich spraw sądo­wych i poza­są­do­wych. Poru­sza­nie się w gąsz­czu cią­gle zmie­nia­ją­cych się prze­pi­sów wyma­ga facho­wej wie­dzy i umie­jęt­no­ści pro­ce­so­wych.  W mojej kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej w Kato­wi­cach każ­dy otrzy­ma wspar­cie i poczu­cie, że jego spra­wa zosta­ła pro­fe­sjo­nal­nie popro­wa­dzo­na. Zapra­sza­my do kon­tak­tu dro­gą mailo­wą: biuro@​adwokat-​maslanka.​pl lub tele­fo­nicz­ną: +48 787 909 766. Moż­na kon­tak­to­wać się rów­nież przez spe­cjal­ny for­mu­larz.

Oto przy­kła­do­we spra­wy mająt­ko­we, w któ­rych mogę Ci pomóc:

  1. Pora­da praw­na w spra­wie mająt­ko­wej.
  2. Popro­wa­dze­nie spra­wy o zasie­dze­nie nieruchomości.
  3. Popro­wa­dze­nie spra­wy spad­ko­wej (włącz­nie z odpo­wied­ni­mi zgło­sze­nia­mi w urzę­dzie skarbowym).
  4. Popro­wa­dze­nie spra­wy o zapłatę.
  5. Popro­wa­dze­nie spra­wy o upa­dłość konsumencką.
  6. Spo­rzą­dze­nie same­go pisma pro­ce­so­we­go: pozwu lub odpo­wie­dzi na pozew (bez reprezentacji).
  7. Spo­rzą­dze­nie lub spraw­dze­nie umowy.
  8. Spo­rzą­dze­nie lub spraw­dze­nie weksla.