Kancelaria Adwokacka - Marek Maślanka

Majątek i podatki

Spra­wy zwią­za­ne z naszym mająt­kim, w szcze­gól­no­ści te, któ­re doty­czą nie­ru­cho­mo­ści i podat­ków oraz innych zobo­wią­zań sta­no­wią więk­szość wszyst­kich spraw sądo­wych i poza­są­do­wych. Poru­sza­nie się w gąsz­czu cią­gle zmie­nia­ją­cych się prze­pi­sów wyma­ga facho­wej wie­dzy i umie­jęt­no­ści.  W mojej kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej w Kato­wi­cach każ­dy otrzy­ma wspar­cie i poczu­cie, że jego spra­wa zosta­ła facho­wo zała­twio­na. Po klik­nię­ciu w każ­dą ze spraw zosta­niesz prze­nie­sio­ny na mój pro­fil na por­ta­lu Spec​praw​nik​.pl, gdzie będziesz mógł zapo­znać się z opi­sem spra­wy oraz ceną. Zawsze możesz rów­nież skon­tak­to­wać się ze mną dro­gą tele­fo­nicz­ną, mailo­wą lub przez for­mu­larz.

Oto przy­kła­do­we spra­wy, w któ­rych kan­ce­la­ria może Ci pomóc:

Pora­da praw­na w spra­wie naka­zu zapła­ty

Pora­da praw­na w spra­wie nie­zgod­no­ści towa­ru z umo­wą

Pora­da praw­na w spra­wie o ogło­sze­nie upa­dło­ści kon­su­menc­kiej

Pora­da praw­na w spra­wie przedaw­nie­nia zadłu­że­nia

Pora­da w spra­wie zaję­cia komor­ni­cze­go

Pora­da praw­na w spra­wie miesz­ka­nio­wej

Pora­da praw­na w spra­wie o eks­mi­sję z loka­lu

Spraw­dze­nie umo­wy sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści

Spraw­dze­nie umo­wy pożycz­ki zawar­tej z insty­tu­cją poza­ban­ko­wą (pożycz­ki onli­ne)

Spraw­dze­nie umo­wy deve­lo­per­skiej

Stwo­rze­nie doku­men­tu wezwa­nia do zapła­ty

Spo­rzą­dze­nie umo­wy

Sprze­ciw od naka­zu zapła­ty

Doko­na­nie wpi­su w księ­gach wie­czy­stych

Upa­dłość kon­su­menc­ka