Kancelaria Adwokacka - Marek Maślanka

Sprawy rodzinne

Dosko­na­le wiem, jak istot­ne w życiu każ­de­go z nas są spra­wy doty­czą­ce naj­bliż­szych. Zda­ję sobie spra­wę z tego jak trud­no powie­rzyć naj­bar­dziej intym­ne spra­wy komuś obce­mu. W mojej kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej w Kato­wi­cach każ­dy otrzy­ma wspar­cie i poczu­cie. Zapra­sza­my do kon­tak­tu dro­gą mailo­wą: biuro@​adwokat-​maslanka.​pl lub tele­fo­nicz­ną: +48 787 909 766. Moż­na kon­tak­to­wać się rów­nież przez spe­cjal­ny for­mu­larz.

Oto przy­kła­do­we spra­wy rodzin­ne, w któ­rych mogę pomóc:

  1. Pora­da praw­na w spra­wie rodzinnej.
  2. Popro­wa­dze­nie spra­wy o separację.
  3. Popro­wa­dze­nie spra­wy o roz­wód z orze­ka­niem o winie lub bez orzekania.
  4. Popro­wa­dze­nie spra­wy o ali­men­ty wraz z wnio­skiem o zabez­pie­cze­nie na czas trwa­nia postępowania.
  5. Popro­wa­dze­nie spra­wy o kon­tak­ty z dziec­kiem lub zwią­za­nej z wła­dzą rodzicielską.
  6. Spo­rzą­dze­nie same­go pisma pro­ce­so­we­go: pozwu/​wniosku lub odpo­wie­dzi na pozew/​wniosek (bez reprezentacji)