Kancelaria Adwokacka - Marek Maślanka

Dzieci i rozwody

Dosko­na­le wiem, jak istot­ne w życiu każ­de­go z nas są spra­wy doty­czą­ce naj­bliż­szych. Zda­ję sobie spra­wę z tego jak trud­no powie­rzyć naj­bar­dziej intym­ne spra­wy komuś obce­mu. W mojej kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej w Kato­wi­cach każ­dy otrzy­ma wspar­cie i poczu­cie bezpieczeństwa.Po klik­nię­ciu w każ­dą ze spraw zosta­niesz prze­nie­sio­ny na mój pro­fil na por­ta­lu Spec​praw​nik​.pl, gdzie będziesz mógł zapo­znać się z opi­sem spra­wy oraz ceną. Zawsze możesz rów­nież skon­tak­to­wać się ze mną dro­gą tele­fo­nicz­ną, mailo­wą lub przez for­mu­larz.

Oto przy­kła­do­we spra­wy rodzin­ne, w któ­rych kan­ce­la­ria może Ci pomóc:

Pora­da praw­na w spra­wie rozwodowej

Pora­da praw­na w spra­wie kon­tak­tów z dziec­kiem lub wła­dzy rodzicielskiej

Pora­da praw­na w spra­wie pod­wyż­sze­nia ali­men­tów na dziecko 

Pora­da pra­wa w spra­wie podzia­łu mająt­ku wspólnego

Pora­da praw­na w spra­wie usta­no­wie­nia roz­dziel­no­ści majątkowej 

Spra­wa roz­wo­do­wa - pozew o roz­wód lub odpo­wiedź na pozew i pro­wa­dze­nie spra­wy rozwodowej

Spo­rzą­dze­nie pozwu o roz­wód lub odpo­wie­dzi na pozew bez reprezentacji

Spraw­dze­nie doku­men­tu: pozew o roz­wód lub odpo­wiedź na pozew

Spra­wa o ali­men­ty - pozew o ali­men­ty z ich zabez­pie­cze­niem na czas procesu

Spra­wa rodzin­na - wła­dza rodzi­ciel­ska nad dziećmi

Spra­wa rodzin­na - kon­tak­ty z dziećmi