Kancelaria Adwokacka - Marek Maślanka

Sprawy budowlane

Kan­ce­la­ria świad­czy kom­plek­so­we usłu­gi praw­ne z zakre­su pra­wa budow­la­ne­go. Pra­wo budow­la­ne nor­mu­je dzia­łal­ność obej­mu­ją­cą spra­wy pro­jek­to­wa­nia, budo­wy, utrzy­ma­nia i roz­biór­ki obiek­tów budow­la­nych oraz okre­śla zasa­dy dzia­ła­nia orga­nów admi­ni­stra­cji archi­tek­to­nicz­no - budow­la­nej oraz orga­nów nad­zo­ru budow­la­ne­go. Na bie­żą­co wspie­ra­my oso­by fizycz­ne oraz przed­się­bior­ców świad­czą­cych usłu­gi w bran­ży budowlanej.

Nasza kan­ce­la­ria zapew­nia obsłu­gę i doradz­two praw­ne uczest­ni­kom pro­ce­su budow­la­ne­go od eta­pu nego­cjo­wa­nia i zawie­ra­nia warun­ków poszcze­gól­nych umów poprzez reali­za­cję umo­wy aż do momen­tu jej roz­li­cze­nia. Opra­co­wu­je­my umo­wy o robo­ty budow­la­ne dla wszyst­kich szcze­bli reali­za­cji zadań inwe­sty­cyj­nych. Poma­ga­my pra­wi­dło­wo przy­go­to­wać sto­so­wa­ną doku­men­ta­cję budow­la­ną, wyja­śnia­my wszel­kie nie­ja­sno­ści zwią­za­ne ze sto­so­wa­niem prze­pi­sów pra­wa, a tak­że kom­plek­so­wo popro­wa­dzi­my spra­wy w zakre­sie obsłu­gi praw­nej na płasz­czyź­nie admi­ni­stra­cyj­nej i cywil­nej. Dora­dza­my w zakre­sie uzgod­nień i spo­rów z zakre­su pra­wa budow­la­ne­go. Repre­zen­tu­je­my naszych klien­tów przed sąda­mi powszech­ny­mi, arbi­tra­żo­wy­mi oraz orga­na­mi administracji. 

Kan­ce­la­ria świad­czy usłu­gi w zakresie:

 • bada­nia sta­nu praw­ne­go nie­ru­cho­mo­ści oraz regu­lo­wa­nia ich sta­nów prawnych,
 • spo­rzą­dza­nia oraz opi­nio­wa­nia pro­jek­tów umów, w tym umów doty­czą­cych reali­za­cji inwe­sty­cji, dzier­ża­wy nie­ru­cho­mo­ści, zarzą­du nie­ru­cho­mo­ścia­mi oraz umów o wyko­naw­stwo i pod­wy­ko­naw­stwo robót budowlanych,
 • nego­cjo­wa­nia umów o robo­ty budowlane,
 • doradz­twa praw­ne­go przy kon­trak­tach budow­la­nych i inwe­sty­cyj­nych, w tym finan­so­wa­nych ze środ­ków publicznych,
 • obsłu­gi pro­jek­tów deweloperskich; 
 • pomoc w pro­ce­sie uzy­ska­nia pozwo­le­nia na budo­wę lub doko­na­nia zgło­sze­nia budo­wy lub robót budowlanych, 
 • doradz­two przy pro­ce­sie uzy­ska­nia pozwo­le­nia na użyt­ko­wa­nie obiek­tu budowlanego,
 • pomoc w spra­wach lega­li­za­cji samo­wo­li budowlanych,
 • doradz­two w pro­ce­sie uchwa­le­nia lub zmia­ny pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go lub uzy­ska­nia decy­zji o warun­kach zabu­do­wy i zago­spo­da­ro­wa­nia terenu; 
 • repre­zen­to­wa­nia klien­tów w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych przed orga­na­mi admi­ni­stra­cji archi­tek­to­nicz­no – budow­la­nej oraz przed orga­na­mi nad­zo­ru budow­la­ne­go oraz w postę­po­wa­niach przed sąda­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi, w tym przed Naczel­nym Sądem Administracyjnym,
 • spo­rzą­dza­nia wnio­sków i odwo­łań od decy­zji wyda­nych przez orga­ny admi­ni­stra­cji publicz­nej, skarg do Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go oraz skarg kasa­cyj­nych do Naczel­ne­go Sądu Administracyjnego.