Kancelaria Adwokacka - Marek Maślanka

Sprawy pracownicze

Spe­cy­fi­ka spraw pra­cow­ni­czych powo­du­je, iż ta dzie­dzi­na pra­wa doty­ka wła­ści­wie każ­de­go z nas – przed­się­bior­ców zatrud­nia­ją­cych pra­cow­ni­ków, czy też bez­po­śred­nio samych pra­cow­ni­ków. Nasza kan­ce­la­ria wspie­ra zarów­no pra­co­daw­ców jak i pra­cow­ni­ków, w szcze­gól­no­ści w tym trud­nym dla ryn­ku pra­cy okre­sie, jakim jest epi­de­mia COVID-19.

Kan­ce­la­ria poma­ga klien­tom udzie­la­jąc porad praw­nych oraz pro­wa­dząc spo­ry sądo­we. Sta­ra­my się aby spór został zakoń­czo­ny na eta­pie przed­są­do­wym, roz­wią­zu­jąc pro­blem w dro­dze nego­cja­cji i media­cji. Dzię­ki temu obie stro­ny mogą zaosz­czę­dzić czas jak i pie­nią­dze. W razie bra­ku poro­zu­mie­nia repre­zen­tu­je­my stro­nę w postę­po­wa­niu sądo­wym, dba­jąc o uzy­ska­nie jak naj­lep­szych warun­ków dla klienta.

Nasza kan­ce­la­ria świad­czy facho­wą pomoc praw­ną w nastę­pu­ją­cych sprawach:

– repre­zen­to­wa­nie klien­ta w spra­wach doty­czą­cych przy­wró­ce­nia 21-dnio­we­go ter­mi­nu na odwo­ła­nie się od wypo­wie­dze­nia do sądu pra­cy,
– repre­zen­to­wa­nie klien­ta w spo­rach doty­czą­cych usta­le­nia sto­sun­ku pra­cy oraz roz­wią­za­nia umo­wy o pra­cę, rów­nież doty­czą­cych roz­wią­za­nia umo­wy o pra­cę na sku­tek wystą­pie­nia epi­de­mii COVID-19,
– repre­zen­to­wa­nie klien­ta w spo­rach doty­czą­cych zapła­ty zale­głe­go wyna­gro­dze­nia, wypła­ty ekwi­wa­len­tu za nie­udzie­lo­ny urlop,
– repre­zen­to­wa­nie klien­ta w spo­rach wyni­ka­ją­cych z wypad­ku przy pra­cy, wypła­ty odpraw, mob­bin­gu, dys­kry­mi­na­cji,
– przy­go­to­wa­nie i opi­nio­wa­nie umów o pra­cę, umów o zaka­zie kon­ku­ren­cji, regu­la­mi­nów pra­cy i wyna­gra­dza­nia, umów o powie­rze­nie prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych pracownikowi.

Obsza­rem dzia­łal­no­ści kan­ce­la­rii jest głów­nie Metro­po­lia Gór­no­ślą­sko-Zagłę­biow­ska, choć anga­żu­je­my się tak­że w spra­wy klien­tów na tere­nie całej Pol­ski. W przy­pad­ku chę­ci uzy­ska­nia pora­dy praw­nej zapra­sza­my do kontaktu.