Kancelaria Adwokacka - Marek Maślanka

Mediacje

Media­cja jest poza­są­do­wą meto­dą roz­wią­zy­wa­nia spo­rów. To pró­ba dopro­wa­dze­nia do ugo­do­we­go, satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go dla obu stron, roz­wią­za­nia spo­ru na dro­dze nego­cja­cji pro­wa­dzo­nych przy udzia­le oso­by trze­ciej - bez­stron­ne­go media­to­ra. Media­tor pro­wa­dzi cały pro­ces nego­cja­cji, łago­dzi powsta­ją­ce napię­cia i poma­ga w doj­ściu do poro­zu­mie­nia.  Media­cja daje naszym klien­tom sze­reg korzy­ści, takich jak przykładowo:

Oszczędność pieniędzy

Kosz­ty media­cji są bowiem znacz­nie mniej­sze niż kosz­ty poste­po­wa­nia sądo­we­go i łatwe do skal­ku­lo­wa­nia – w prze­ci­wień­stwie do kosz­tów pro­ce­su sądowego.

Oszczędność czasu

Media­cja jest pro­wa­dzo­na bar­dzo ela­stycz­nie i uza­leż­nio­na jest od woli i aktyw­no­ści stron – w prze­ci­wień­stwie do dłu­go­trwa­łe­go postę­po­wa­nia sądowego.

Brak formalizmu

Brak skom­pli­ko­wa­nych i nie­zro­zu­mia­łych dla stron pro­ce­dur, wystę­pu­ją­cych w postę­po­wa­niu sądo­wym. Dodat­ko­wo posie­dze­nia media­cyj­ne, któ­re odby­wa­ją na neu­tral­nym grun­cie - w sie­dzi­bie kan­ce­la­rii, sku­tecz­nie neu­tra­li­zu­ją stres zwią­za­ny z prze­by­wa­niem na sali sądo­wej i pozwa­la­ją na szyb­kie zała­twie­nie sprawy.

Efektywność

Media­cja daje moż­li­wość wybo­ru jed­nej z wie­lu nie­sza­blo­no­wych metod roz­wią­zy­wa­nia spo­ru, któ­re mogą być satys­fak­cjo­nu­ją­ce dla obu stron – co nie jest moż­li­we w pro­ce­sie sądowym.

Dyskrecja

O spra­wie pod­le­ga­ją­cej media­cji wie­dzą tyl­ko stro­ny, co jest szcze­gól­nie istot­ne w sto­sun­kach han­dlo­wych, gdyż infor­ma­cje o pro­wa­dzo­nych spo­rach sądo­wych czę­sto źle wpły­wa­ją na wize­ru­nek przedsiębiorcy. 

Poufność

Media­to­ra obo­wią­zu­je tajem­ni­ca zawo­do­wa, a taj­ność prze­bie­gu media­cji jest chro­nio­na praw­nie – w prze­ci­wień­stwie do posie­dzeń sądo­wych, któ­re z zasa­dy są jawne.

Skuteczność

Media­cja zakoń­czo­na ugo­dą pod­pi­sa­ną przez media­to­ra ma moc rów­ną ugo­dzie zawar­tej przed sądem i sta­no­wi tytuł wyko­naw­czy, a więc pod­sta­wę do wsz­czę­cia egzekucji.

Jak przebiega proces mediacji:

 1. Naj­pierw nale­ży skon­tak­to­wać się z Kan­ce­la­rią w celu zaini­cjo­wa­nia media­cji. Wnio­sek mogą zło­żyć obie stro­ny lub jed­na ze stro­na. Jeże­li wnio­sek zło­ży­ła tyl­ko jed­na stro­na, Kan­ce­la­rii nawią­że kon­takt z dru­gą stro­ną w celu zapro­sze­nia do media­cji (kon­takt oso­bi­sty, elek­tro­nicz­ny, telefoniczny). 
 2. W dal­szej kolej­no­ści, w dogod­nym dla stron ter­mi­nie wyzna­czo­ne zosta­nie spo­tka­nie wstęp­ne. Spo­tka­nie może się odby­wać z udzia­łem obu stron lub z udzia­łem każ­dej stro­ny osob­no. Spo­tka­nie wstęp­ne Słu­ży przed­sta­wie­niu sta­no­wisk i ocze­ki­wań stron. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość połą­cze­nia go z pierw­szym posie­dze­niem media­cyj­nym, a tak­że prze­pro­wa­dze­nia we wszyst­kich for­mach komu­ni­ka­cji (kon­takt oso­bi­sty, elek­tro­nicz­ny, telefoniczny). 
 3. Posie­dze­nie media­cyj­ne, czy­li spo­tka­nie media­to­ra ze stro­na­mi kon­flik­tu w celu wypra­co­wa­nia ugo­dy odby­wać się może z udzia­łem obu stron lub z udzia­łem każ­dej stro­ny osob­no. Ist­nie­je prze­pro­wa­dze­nia go we wszyst­kich for­mach komu­ni­ka­cji (kon­takt oso­bi­sty, elek­tro­nicz­ny, telefoniczny). 
 4. Koń­co­wym eta­pem media­cji jest zawar­cie i pod­pi­sa­nie ugo­dy przez stro­ny. Ugo­da zawie­ra wszyst­kie poczy­nio­ne przez stro­ny usta­le­nia. Następ­nie media­tor skła­da ugo­dę w sądzie celem jej zatwier­dze­nia i nada­nia klau­zu­li wyko­nal­no­ści, jeże­li stro­ny z takim wnio­skiem do media­to­ra wystąpią.

Nasza kancelaria prowadzi mediacje: 

 • doty­czą­ce nieruchomości 
 • cywil­ne
 • kon­su­menc­kie
 • pra­cow­ni­cze 
 • rodzin­ne
 • spad­ko­we
 • gospo­dar­cze
 • ubez­pie­cze­nio­we i odszkodowawcze 
 • doty­czą­ce wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej i przemysłowej, 
 • medycz­ne,
 • doty­czą­ce sportu

Oferta

Kan­ce­la­ria pro­wa­dzi media­cje sądo­we i pozasądowe. 

Media­cja sądo­wa wsz­czy­na­na jest na pod­sta­wie skie­ro­wa­nia sądu w trak­cie pro­wa­dzo­ne­go postę­po­wa­nia sądo­we­go. Opła­ty w ramach media­cji sądo­wej regu­lo­wa­ne są przez Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści z dnia 20 czerw­ca 2016 r. w spra­wie wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia i pod­le­ga­ją­cych zwro­to­wi wydat­ków media­to­ra w postę­po­wa­niu cywil­nym (Dz.U.2016.921). I tak, zgod­nie z tym uregulowaniem:

Kosz­ty media­cji cywil­nej (wyna­gro­dze­nie media­to­ra i zwrot wydat­ków zwią­za­nych z prze­pro­wa­dze­niem media­cji) obcią­ża­ją stro­ny, co do zasa­dy w rów­nych czę­ściach, chy­ba że stro­ny usta­lą inny podział rozliczeń.

W spo­rach nie­ma­jąt­ko­wych oraz w spo­rach o pra­wa mająt­ko­we, w któ­rych war­to­ści przed­mio­tu spo­ru nie da się usta­lić, wyna­gro­dze­nie media­to­ra wyno­si 150 zł za pierw­sze posie­dze­nie media­cyj­ne, a za każ­de kolej­ne - 100 zł (łącz­nie nie wię­cej niż 450 zł).

Jeśli postę­po­wa­nie doty­czy praw mająt­ko­wych, wyna­gro­dze­nie media­to­ra wyno­si 1% war­to­ści przed­mio­tu spo­ru (nie mniej niż 150 zł i nie wię­cej niż 2000 zł za całość postę­po­wa­nia mediacyjnego). 

Zwro­to­wi pod­le­ga­ją też wydat­ki media­to­ra ponie­sio­ne w związ­ku z prze­pro­wa­dze­niem media­cji (w tym opła­ta za wyna­jem pomiesz­cze­nia do 70 zł za jed­no posie­dze­nie oraz kosz­ty kore­spon­den­cji, w wyso­ko­ści nie­prze­kra­cza­ją­cej 30 zł). 

Jeśli media­tor jest podat­ni­kiem zobo­wią­za­nym do roz­li­cze­nia podat­ku od towa­rów i usług, do kosz­tów media­cji doli­cza się poda­tek VAT w wyso­ko­ści 23 %.

Jeśli doj­dzie do zawar­cia ugo­dy przed roz­po­czę­ciem roz­pra­wy, stro­na otrzy­ma zwrot 100% opła­ty sądo­wej, któ­rą zapła­ci­ła wno­sząc spra­wę do sądu. Jeśli do zawar­cia ugo­dy przed media­to­rem doj­dzie na póź­niej­szym eta­pie postę­po­wa­nia sądo­we­go (po roz­po­czę­ciu roz­pra­wy), stro­na otrzy­ma zwrot 75% opła­ty sądowej.

Nie­za­leż­nie od wyni­ku spra­wy, sąd może nało­żyć na stro­nę obo­wią­zek zwro­tu kosz­tów powsta­łych wsku­tek oczy­wi­ście nie­uza­sad­nio­nej odmo­wy udzia­łu w mediacji.

Media­cja umow­na wsz­czy­na­na jest na pod­sta­wie umo­wy pomię­dzy stronami/​stroną a media­to­rem w sytu­acji, gdy stro­ny zde­cy­du­ją się na takie roz­wią­za­nie. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość zawar­cia umo­wy w trak­cie postę­po­wa­nia sądo­we­go, jeśli stro­ny nie­za­leż­nie od pro­wa­dzo­ne­go postę­po­wa­nia zechcą pod­jąć pró­bę ugo­do­we­go roz­wią­za­nia sporu.