Kancelaria Adwokacka - Marek Maślanka

Sprawy karne

Jeże­li posta­wio­no Ci zarzut popeł­nie­nia prze­stęp­stwa lub wykro­cze­nia, otrzy­ma­łeś wezwa­nie na poli­cję albo na pro­ku­ra­tu­rę, jesteś ofia­rą prze­stęp­stwa i masz zamiar docho­dzić spra­wie­dli­wo­ści, to znak, że już jesteś lub nie­ba­wem zosta­niesz uczest­ni­kiem spra­wy kar­nej. Współ­pra­ca z adwo­ka­tem i jego wspar­cie, są dla klien­tów naj­lep­szym roz­wią­za­niem trud­nej sytu­acji, w jakiej zna­leź­li się w związ­ku ze wsz­czę­ciem postę­po­wa­nia kar­ne­go. Zawi­łość pro­ce­dur, brak zna­jo­mo­ści prze­pi­sów pra­wa kar­ne­go oraz towa­rzy­szą­cy wszel­kim tego typu czyn­no­ściom stres unie­moż­li­wia­ją sku­tecz­ną samo­dziel­ną obro­nę, a źle popro­wa­dzo­na spra­wa skut­ko­wać może poważ­ny­mi kom­pli­ka­cja­mi w życiu, tak oso­bi­stym, jak i zawodowym.

Kan­ce­la­ria zaj­mu­je się pro­wa­dze­niem spraw kar­nych, kar­nych gospo­dar­czych i kar­nych skar­bo­wych. Mamy doświad­cze­nie w wie­lu róż­nych rodza­jach spraw kar­nych, takich jak:

 • powszech­ne,
 • gospo­dar­cze,
 • skar­bo­we,
 • wyko­naw­cze,
 • wykro­cze­nio­we,

Pokrzyw­dzo­nym, podej­rza­nym, oskar­żo­nym, oskar­ży­cie­lom posił­ko­wym, oskar­ży­cie­lom pry­wat­nym ofe­ru­je­my naj­lep­szą moż­li­wą repre­zen­ta­cję i zastęp­stwo na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia. W związ­ku z tym:

 • dora­dza­my jesz­cze przed wsz­czę­ciem postę­po­wa­nia przygotowawczego,
 • na eta­pie postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go pro­wa­dzi­my aktyw­ną obro­nę podej­rza­nych oraz repre­zen­tu­je­my pokrzywdzonych,
 • bro­ni­my oskar­żo­nych przed sąda­mi wszyst­kich instancji,
 • dba­my o inte­re­sy pokrzyw­dzo­nych przed sąda­mi wszyst­kich instancji,
 • ofe­ru­je­my pomoc w zakre­sie spo­rzą­dze­nia zawia­do­mie­nia o popeł­nie­niu przestępstwa,
 • dora­dza­my, jak zabez­pie­czać swo­je inte­re­sy finan­so­we w postę­po­wa­niu karnym,
 • sta­ra­my się aktyw­nie prze­ciw­dzia­łać sto­so­wa­niu aresz­tów wobec naszych klientów,
 • spo­rzą­dza­my dla naszych klien­tów wszel­kie nie­zbęd­ne pisma w spra­wach kar­nych, w szcze­gól­no­ści ape­la­cje, kasa­cje oraz inne środ­ki zaskarżenia.

Nie­za­leż­nie od tego, czy spra­wa kar­na doty­czy bez­po­śred­nio Cie­bie, czy oso­by Ci bli­skiej, a tak­że bez wzglę­du na to, czy jesteś w spra­wie oskar­żo­nym, podej­rza­nym czy pokrzyw­dzo­nym posta­ra­my się Ci pomóc.