Kancelaria Adwokacka - Marek Maślanka

Reklama oraz IT

Kan­ce­la­ria świad­czy cało­ścio­wą obsłu­gę osób fizycz­nych, osób praw­nych oraz innych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych z zakre­su pra­wa nowych tech­no­lo­gii. Sta­ra­my się pod­cho­dzić do tema­tu w spo­sób holi­stycz­ny i badać każ­dy pro­blem przez pry­zmat całe­go sys­te­mu pra­wa autor­skie­go i praw pokrew­nych, pra­wa wła­sno­ści prze­my­sło­wej, pra­wa tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go, ochro­ny baz danych, danych oso­bo­wych, pra­wa kon­su­men­ta i pra­wa konkurencji.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

Ochrony własności intelektualnej, poprzez:

 • kon­stru­owa­nie, opi­nio­wa­nie oraz nego­cjo­wa­nie wszel­kie­go rodza­ju umów doty­czą­cych praw autor­skich i pokrewnych,
 • spo­rzą­dza­nie opi­nii praw­nych oraz innych doku­men­tów w zakre­sie naby­wa­nia praw autor­skich i praw pokrewnych, 
 • repre­zen­to­wa­nie klien­tów w postę­po­wa­niach przy­go­to­waw­czych, sądo­wych i egze­ku­cyj­nych zwią­za­nych z naru­sze­niem praw na dobrach niematerialnych,
 • doradz­two dla pod­mio­tów zaj­mu­ją­cych się tzw. han­dlem elek­tro­nicz­nym - tj. sprze­da­żą towa­rów, udo­stęp­nia­niem dóbr inte­lek­tu­al­nych oraz świad­cze­niem usług za pośred­nic­twem Inter­ne­tu oraz innych środ­ków komu­ni­ka­cji na odległość,
 • doradz­two w zakre­sie opty­ma­li­za­cji podat­ko­wej przed­się­wzięć w ramach obro­tu dobra­mi niematerialnymi.

 Ochrony własności przemysłowej, poprzez:

 • kon­stru­owa­nie, opi­nio­wa­nie oraz nego­cjo­wa­nie wszel­kie­go rodza­ju umów zwią­za­nych z obro­tem dobra­mi chro­nio­ny­mi pra­wa­mi wła­sno­ści prze­my­sło­wej oraz prze­no­sze­niem praw na inne oso­by, w szcze­gól­no­ści umów licen­cyj­nych na korzy­sta­nie z opro­gra­mo­wa­nia, umów o stwo­rze­nie oprogramowania,
 • pro­wa­dze­nie postę­po­wań sądo­wych i admi­ni­stra­cyj­nych zwią­za­ne z naby­wa­niem licen­cji i ochro­ną wła­sno­ści przemysłowej.

 Zwalczania nieuczciwej konkurencji, poprzez:

 • opra­co­wy­wa­nie zgód, zezwo­leń, posta­no­wień umow­nych i regu­la­mi­nów doty­czą­cych tajem­ni­cy przedsiębiorstwa;
 • pro­wa­dze­nie spo­rów sądo­wych zwią­za­ne z naru­sze­niem zasad uczci­wej konkurencji.

 Ochrony danych osobowych, poprzez:

 • doradz­two w zakre­sie zabez­pie­czeń zbio­rów danych osobowych,
 • doradz­two w zakre­sie zgło­szeń zbio­rów danych oso­bo­wych do reje­stra­cji Gene­ral­ne­mu Inspek­to­ro­wi Ochro­ny Danych Oso­bo­wych (GIODO) oraz spra­wo­wa­nie nad­zo­ru nad postę­po­wa­niem zgłoszeniowym,
 • kon­stru­owa­nie, opi­nio­wa­nie oraz nego­cjo­wa­nie umów w zakre­sie prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz umów o powie­rze­nie prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, umów licen­cyj­nych o korzy­sta­nie z baz danych, umów o prze­nie­sie­nie praw do baz danych oraz w spo­rach zwią­za­nych z ochro­ną baz danych,
 • repre­zen­to­wa­nie klien­tów w postę­po­wa­niach przed sąda­mi powszech­ny­mi i orga­na­mi admi­ni­stra­cji publicz­nej w spra­wach zwią­za­nych z ochro­ną danych osobowych,
 • dora­dza­nie klien­tom w celu zapew­nie­nia zgod­ne­go z pra­wem prze­twa­rza­nia danych osobowych.

 Reklamy, poprzez:

 • doradz­two w zakre­sie zgod­no­ści z pra­wem, dobry­mi oby­cza­ja­mi i zasa­da­mi uczci­we­go obro­tu kam­pa­nii rekla­mo­wych wraz z udzie­le­niem infor­ma­cji na temat ewen­tu­al­nych ogra­ni­czeń w rekla­mie oraz dzia­ła­niach mar­ke­tin­go­wych i promocyjnych,
 • kon­stru­owa­nie, opi­nio­wa­nie oraz nego­cjo­wa­nie umów o świad­cze­nie usług rekla­mo­wych, umów doty­czą­cych praw do wize­run­ku, rezer­wa­cji cza­su ante­no­we­go lub sprze­da­ży lub naj­mu powierzch­ni rekla­mo­wych, itp.,
 • repre­zen­to­wa­nie klien­tów w spo­rach sądo­wych wyni­ka­ją­cych z naru­sze­nia pra­wa oraz w spo­rach wyni­ka­ją­cych z zarzu­tów dopusz­cze­nia się czy­nów nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji oraz nie­uczci­wych prak­tyk rynkowych.

 Konkursów, gier i loterii, poprzez:

 • przy­go­to­wa­nie regu­la­mi­nów gier loso­wych, lote­rii, kon­kur­sów oraz pro­gra­mów lojalnościowych,
 • pomoc przy uzy­ski­wa­niu zezwo­leń na urzą­dza­nie gier loso­wych, w tym w szcze­gól­no­ści lote­rii promocyjnych,
 • spra­wo­wa­nie nad­zo­ru nad postę­po­wa­nia­mi zwią­za­ny­mi z uzy­ski­wa­niem zezwo­leń na urzą­dza­nie gier losowych;