Kancelaria Adwokacka - Marek Maślanka

Upadłość konsumencka - jak uzyskać?

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 28 lute­go 2003 r. Pra­wo upa­dło­ścio­we, kon­su­ment, przy­tło­czo­ny cię­ża­rem dłu­gów może zło­żyć do sądu wnio­sek o ogło­sze­nie upa­dło­ści konsumenckiej.

Pod­sta­wy odda­le­nia wniosku 

W poste­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym sąd będzie badał, na pod­sta­wie oświad­czeń kon­su­men­ta i doku­men­tów czy nie zacho­dzi choć­by jed­na z nega­tyw­nych prze­sła­nek ogło­sze­nia upa­dło­ści. Speł­nie­nie któ­rej­kol­wiek z nich poskut­ku­je odda­le­niem wniosku. 

Sąd odda­li więc wnio­sek o ogło­sze­nie upa­dło­ści kon­su­men­ta, jeżeli:

-w sto­sun­ku do kon­su­men­ta, jeże­li w okre­sie dzie­się­ciu lat przed dniem zgło­sze­nia wnio­sku pro­wa­dzo­no już kon­su­menc­kie postę­po­wa­nie upa­dło­ścio­we, ale zosta­ło ono umo­rzo­ne z innych przy­czyn niż na wnio­sek kon­su­men­ta (np.: w trak­cie wcze­śniej­sze­go postę­po­wa­nia kon­su­ment uchy­bił swo­im obo­wiąz­kom – np.: zata­ił istot­ne infor­ma­cje, co dopro­wa­dzi­ło do pra­wo­moc­ne­go umo­rze­nia postępowania);

-w sto­sun­ku do kon­su­men­ta, jeże­li w okre­sie dzie­się­ciu lat przed dniem zgło­sze­nia wnio­sku, we wcze­śniej­szym kon­su­menc­kim postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym uchy­lo­no plan spła­ty (kon­su­ment nie wyko­ny­wał pla­nu spła­ty, nie skła­dał spra­woz­dań, zata­jał źró­dła przychodu);

-w sto­sun­ku do kon­su­men­ta, jeże­li w okre­sie dzie­się­ciu lat przed dniem zgło­sze­nia wnio­sku, wbrew prze­pi­som usta­wy nie zgło­sił w ter­mi­nie wnio­sku o ogło­sze­nie upadłości,

-w sto­sun­ku do kon­su­men­ta, jeże­li w okre­sie dzie­się­ciu lat przed dniem zgło­sze­nia wnio­sku czyn­ność praw­na dłuż­ni­ka – kon­su­men­ta zosta­ła pra­wo­moc­nie uzna­na za doko­na­ną z pokrzyw­dze­niem wierzycieli

Sąd może jed­nak w powyż­szych przy­pad­kach wydać posta­no­wie­nie o ogło­sze­niu upa­dło­ści, jeże­li postę­po­wa­nie jest uza­sad­nio­ne wzglę­da­mi słusz­no­ści lub wzglę­da­mi humanitarnymi.

Sąd odda­la rów­nież wnio­sek o ogło­sze­nie upa­dło­ści, jeże­li kon­su­ment dopro­wa­dził do swo­jej nie­wy­pła­cal­no­ści albo istot­nie zwięk­szył jej sto­pień umyśl­nie lub w sku­tek rażą­ce­go nie­dbal­stwa (np.: zacią­gnął pożycz­kę chcąc jej nie spła­cić; swo­im dzia­ła­niem dopro­wa­dził do zmniej­sze­nia wypła­ca­ne­go mu wyna­gro­dze­nia za pracę);

Ponad­to sąd odda­la wnio­sek o ogło­sze­nie upa­dło­ści, jeże­li w okre­sie dzie­się­ciu lat przed dniem zgło­sze­nia wnio­sku w sto­sun­ku do dłuż­ni­ka pro­wa­dzo­no postę­po­wa­nie upa­dło­ścio­we, w któ­rym umo­rzo­no całość lub część jego zobo­wią­zań, chy­ba że do nie­wy­pła­cal­no­ści dłuż­ni­ka lub zwięk­sze­nia jej stop­nia doszło pomi­mo docho­wa­nia przez dłuż­ni­ka nale­ży­tej sta­ran­no­ści lub prze­pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia jest uza­sad­nio­ne wzglę­da­mi słusz­no­ści lub wzglę­da­mi humanitarnymi.

Sąd odda­la rów­nież wnio­sek o ogło­sze­nie upa­dło­ści, jeże­li dane poda­ne przez dłuż­ni­ka we wnio­sku są nie­zgod­ne z praw­dą lub nie­zu­peł­ne, chy­ba że nie­zgod­ność lub nie­zu­peł­ność nie są istotne. 

Wnio­sek o ogło­sze­nie upadłości

Wnio­sek o ogło­sze­nie upa­dło­ści roz­po­zna­je sąd upa­dło­ścio­wy – sąd rejo­no­wy wydział gospo­dar­czy w skła­dzie jed­ne­go sędzie­go. Wnio­sek powi­nien zawie­rać: imię i nazwi­sko, miej­sce zamiesz­ka­nia oraz numer PESEL dłuż­ni­ka, a jeśli dłuż­nik nie posia­da nume­ru PESEL - dane umoż­li­wia­ją­ce jego jed­no­znacz­ną iden­ty­fi­ka­cję, wska­za­nie miejsc; w któ­rych znaj­du­je się mają­tek dłuż­ni­ka; wska­za­nie oko­licz­no­ści, któ­re uza­sad­nia­ją wnio­sek i ich upraw­do­po­dob­nie­nie; aktu­al­ny i zupeł­ny wykaz mająt­ku z sza­cun­ko­wą wyce­ną jego skład­ni­ków; spis wie­rzy­cie­li z poda­niem ich adre­sów i wyso­ko­ści wie­rzy­tel­no­ści każ­de­go z nich oraz ter­mi­nów zapła­ty;  spis wie­rzy­tel­no­ści spor­nych z zazna­cze­niem zakre­su w jakim dłuż­nik kwe­stio­nu­je ist­nie­nie wie­rzy­tel­no­ści; wska­za­nie wie­rzy­tel­no­ści w spi­sie wie­rzy­tel­no­ści spor­nych nie sta­no­wi jej uzna­nia; listę zabez­pie­czeń usta­no­wio­nych na mająt­ku dłuż­ni­ka wraz z data­mi ich usta­no­wie­nia, w szcze­gól­no­ści hipo­tek, zasta­wów i zasta­wów reje­stro­wych; oświad­cze­nie dłuż­ni­ka, że nie zacho­dzą pod­sta­wy do odda­le­nia wnio­sku. Wnio­sek skła­da się na urzę­do­wym formularzu.

Doku­men­ty

Aby odpo­wied­nio wyka­zać powyż­sze oko­licz­no­ści trze­ba będzie zebrać pokaź­ny plik doku­men­tów. Naj­waż­niej­sze będą doku­men­ty zwią­za­ne z histo­rią zadłu­że­nia (takie jak np. umo­wa kre­dy­tu, har­mo­no­gram spłat, wezwa­nia do zapła­ty, wypo­wie­dze­nie umo­wy, wezwa­nia do zapła­ty, nakaz zapła­ty, pisma w postę­po­wa­niu egze­ku­cyj­nym). Trze­ba będzie rów­nież zatrosz­czyć się o doku­men­ty uza­sad­nia­ją­ce zło­że­nie wnio­sku o upa­dłość i wska­zu­ją­ce na brak winy dłuż­ni­ka – wszel­kie doku­men­ty, któ­re świad­czą, iż do sta­nu nie­wy­pła­cal­no­ści doszło bez winy dłuż­ni­ka (wypo­wie­dze­nie umo­wy o pra­cę, histo­ria cho­ro­by, doku­men­ty świad­czą­ce, iż wpa­dło się w pętlę zadłu­że­nia, jakieś wyro­ki). W dal­szej kolej­no­ści będzie­my rów­nież potrze­bo­wać doku­men­tów zwią­za­nych z docho­da­mi i wydat­ka­mi dłuż­ni­ka (umo­wa o pra­cę, eme­ry­tu­ra, ren­ta, rachun­ki mie­sięcz­ne potwier­dza­ją­ce kosz­ty utrzy­ma­nia). Potrzeb­ny też będzie wyciąg z rachun­ku ban­ko­we­go i PIT. Sąd może rów­nież wezwać do przed­sta­wie­nia innych dokumentów.

Posta­no­wie­nie o ogło­sze­niu upadłości

Koń­cząc poste­po­wa­nie, sąd wyda­je posta­no­wie­nie o ogło­sze­niu upa­dło­ści (uwzględ­nia­ją­ce wnio­sek) albo posta­no­wie­nie odda­la­ją­ce wnio­sek o ogło­sze­nie upa­dło­ści, na któ­re przy­słu­gu­je zażalenie.

Po upra­wo­moc­nie­niu się posta­no­wie­nia o ogło­sze­niu upa­dło­ści przed­mio­ty nale­żą­ce dotych­czas do mająt­ku upa­dłe­go kon­su­men­ta wcho­dzą w skład masy upa­dło­ści. Sąd wzy­wa wie­rzy­cie­li upa­dłe­go do zgła­sza­nia wie­rzy­tel­no­ści w ter­mi­nie trzy­dzie­stu dni od dnia obwiesz­cze­nia posta­no­wie­nia o ogło­sze­niu upa­dło­ści w Reje­strze oraz wyzna­cza sędzie­go-komi­sa­rza oraz syn­dy­ka. Od tego momen­tu toczy się już wła­ści­we poste­po­wa­nie upa­dło­ścio­we z udzia­łem upa­dłe­go kon­su­men­ta, sędzie­go komi­sa­rza oraz syn­dy­ka. Wska­zać jed­nak nale­ży, iż zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa upa­dło­ścio­we­go wyłą­czo­ny z masy upa­dło­ści jest cały sze­reg skład­ni­ków mająt­ku. Tak więc, w prak­ty­ce syn­dyk nie będzie wywo­ził 10 let­nie­go odku­rza­cza ani wyszar­py­wał zaba­wek z ręki dziec­ka. Nie­mniej jed­nak, upa­dłość kon­su­menc­ka wią­żę się z utra­tą naj­waż­niej­szych skład­ni­ków mająt­ku upadłego.

Kosz­ty postę­po­wa­nia upadłościowego

Jed­nym koniecz­nych wymo­gów wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści kon­su­menc­kiej jest uisz­cze­nie opła­ty sądo­wej. Usta­wo­daw­ca wziął pod uwa­gę fakt, iż wnio­sek o ogło­sze­nie upa­dło­ści kon­su­menc­kiej skła­da­ją oso­by w trud­nej sytu­acji finan­so­wej i opła­ta jest na mini­mal­nym pozio­mie tzw. opła­ty pod­sta­wo­wej, czy­li 30 zł, co wyni­ka wprost usta­wy o kosz­tach sądo­wych w spra­wach cywilnych.

Ponad­to usta­wo­daw­ca okre­ślił, że do kosz­tów postę­po­wa­nia zali­cza się opła­ty sądo­we oraz wydat­ki nie­zbęd­ne dla osią­gnię­cia celu postę­po­wa­nia. Do tych wydat­ków zali­cza się w szcze­gól­no­ści wyna­gro­dze­nie i wydat­ki syn­dy­ka. W poste­po­wa­niu sąd usta­la wyna­gro­dze­nie syn­dy­ka bio­rąc pod uwa­gę wyso­kość fun­du­szów masy upa­dło­ści, sto­pień zaspo­ko­je­nia wie­rzy­cie­li, nakład pra­cy, zakres czyn­no­ści podej­mo­wa­nych w postę­po­wa­niu, sto­pień ich trud­no­ści oraz czas trwa­nia postę­po­wa­nia. Wyna­gro­dze­nie syn­dy­ka usta­la się w wyso­ko­ści od jed­nej czwar­tej prze­cięt­ne­go mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia w sek­to­rze przed­się­biorstw bez wypłat nagród z zysku w czwar­tym kwar­ta­le roku poprzed­nie­go, ogło­szo­ne­go przez Pre­ze­sa Głów­ne­go Urzę­du Sta­ty­stycz­ne­go do jego dwu­krot­no­ści. Jed­nak w szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach sąd może usta­lić wyna­gro­dze­nie syn­dy­ka w wyso­ko­ści do czte­ro­krot­no­ści prze­cięt­ne­go mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia, jeże­li jest to uza­sad­nio­ne zwięk­szo­nym nakła­dem pra­cy syn­dy­ka wyni­ka­ją­cym w szcze­gól­no­ści ze stop­nia skom­pli­ko­wa­nia postę­po­wa­nia oraz licz­by wierzycieli.

Czy war­to sko­rzy­stać z pomo­cy pro­fe­sjo­nal­ne­go pełnomocnika?

Sto­pień skom­pli­ko­wa­nia całej pro­ce­du­ry nie­rzad­ko rodzi koniecz­ność sko­rzy­sta­nia z pomo­cy adwo­ka­ta lub rad­cy praw­ne­go. Pro­fe­sjo­nal­ny peł­no­moc­nik spraw­dzi i oce­ni sytu­ację finan­so­wą dłuż­ni­ka, ana­li­zu­jąc rodza­je dłu­gu, ich wyso­kość i inne waż­ne oko­licz­no­ści pobocz­ne. Następ­nie spraw­dzi, czy dłuż­nik speł­nia wszyst­kie kry­te­ria upa­dło­ścio­we w odnie­sie­niu do jego sytu­acji mate­rial­nej i finan­so­wej. Cza­sem dłuż­nik nie kwa­li­fi­ku­je się do razu do ogło­sze­nia upa­dło­ści i trze­ba zasto­so­wać plan napraw­czy, któ­rym może pokie­ro­wać peł­no­moc­nik. Peł­no­moc­nik następ­nie spo­rzą­dzi wnio­sek o ogło­sze­niu upa­dło­ści oraz będzie repre­zen­to­wał dłuż­ni­ka na roz­pra­wach przed sądem. 

Koszt pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy praw­nej jest bar­dzo zróż­ni­co­wa­ny i zale­ży zarów­no od miej­sca jak i sta­nu fak­tycz­ne­go spra­wy. Z ana­li­zy ryn­ku moż­na wywnio­sko­wać, że koszt takiej spra­wy może wynieść pomię­dzy 3 a 10 tys. zł net­to. Jest to oczy­wi­ście kwo­ta bar­dzo zna­czą­ca dla oso­by pogrą­żo­nej w dłu­gach, jed­nak w zamian za nią dłuż­nik ma szan­se na umo­rze­nie nawet wie­lo­mi­lio­no­wych dłu­gów. War­to więc ją ponieść. 

Jeże­li potrze­bu­jesz pomo­cy w ana­li­zie two­jej sta­cji finan­so­wej w celu usta­le­nia pod­staw do wnie­sie­nia wnio­skiu o upa­dłość kon­su­menc­ką lub chcesz zło­żyć zaża­le­nia na wyda­ne już posta­no­wie­nie skon­tak­tuj się z moją Kan­ce­la­rią. Pomo­że­my Ci napi­sać wnio­sek albo zaża­le­nie, oraz wes­prze­my w pro­wa­dze­niu postę­po­wa­nia sądowego.

Adwo­kat Marek Maślanka