Kancelaria Adwokacka - Marek Maślanka

Wakacje w okresie epidemii

Wszy­scy cie­szy­my się ze zbli­ża­ją­ce­go lata, nie­któ­re obostrze­nia zwią­za­ne z epi­de­mią zosta­ją ogra­ni­cza­ne lub zno­szo­ne. Część z nas zaczy­na już pla­no­wać waka­cje. Na sku­tek epi­de­mii duża cześć wycie­czek mogła zostać odwo­ła­na. Oprócz tego część osób sama mogła zre­zy­gno­wać w oba­wie przed nega­tyw­ny­mi sku­ta­mi epi­de­mii w waka­cyj­nych desytnacjach.

Co w sytu­acji, gdy wcze­śniej zapla­no­wa­na wyciecz­ka zosta­ła anu­lo­wa­na ze wzglę­du na epi­de­mię koro­na­wi­ru­sa lub sami z niej zrezygnowaliśmy?

Zgod­nie z usta­wą o impre­zach tury­stycz­nych i powią­za­nych usłu­gach tury­stycz­nych , podróż­ny może odstą­pić od umo­wy o udział w impre­zie tury­stycz­nej, czy­li mówiąc kolo­kwial­nie w wyciecz­ce, przed jej roz­po­czę­ciem bez pono­sze­nia jakich­kol­wiek opłat za odstą­pie­nie, ale tyl­ko w przy­pad­ku wystą­pie­nia nie­unik­nio­nych i nad­zwy­czaj­nych oko­licz­no­ściwystę­pu­ją­cych w miej­scu doce­lo­wym lub jego naj­bliż­szym sąsiedz­twie, któ­re mają zna­czą­cy wpływ na reali­za­cję impre­zy tury­stycz­nej lub prze­wóz podróż­nych do miej­sca doce­lo­we­go. Oczy­wi­ście taki­mi nad­zwy­czaj­ny­mi oko­licz­no­ścia­mi mogą być skut­ki prze­bie­gu epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Pod­kre­ślić trze­ba, że obec­nie nie­mal we wszyst­kich regio­nach tury­stycz­nych świa­ta (Hisz­pa­nia, Wło­chy, Bał­ka­ny, Ame­ry­ka Środ­ko­wa, Azja) wystą­pi­ły te nie­unik­nio­ne i nad­zwy­czaj­ne oko­licz­no­ści w posta­ci wystą­pie­nia przy­pad­ków zaka­że­nia koronawirusem

I w tym miej­scu musi­my sobie powie­dzieć jakie w takim obo­wiąz­ki ma orga­ni­za­tor wyciecz­ki, czy­li biu­ro podró­ży? W takim przy­pad­ku orga­ni­za­tor tury­sty­ki doko­nu­je co do zasa­dy zwro­tu ponie­sio­nych opłat i wpłat w ter­mi­nie 14 dni od dnia roz­wią­za­nia umo­wy. Co istot­ne podróż­ny może żądać wyłącz­nie zwro­tu tyl­ko samych wpłat doko­na­nych na poczet zaku­pu wyciecz­ki. Nie może nato­miast docho­dzić odszko­do­wa­nia lub zadość­uczy­nie­nia w tym zakresie.

Co bar­dzo istot­ne Usta­wa z dnia 8 mar­ca tego roku o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19, innych cho­rób zakaź­nych oraz wywo­ła­nych nimi sytu­acji kry­zy­so­wych – tzw. spe­cu­sta­wa covi­do­wa wpro­wa­dzi­ła bar­dzo istot­ne zmiany.

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi tej spe­cu­sta­wy odstą­pie­nie od umo­wy lub roz­wią­za­nie przez orga­ni­za­to­ra tury­sty­ki umo­wy o udział w impre­zie tury­stycz­nej w try­bie okre­ślo­nym w prze­pi­sach usta­wy o impre­zach tury­stycz­nych czy­li z tym 14-dnio­wym ter­mi­nem zwro­tu środ­ków, któ­re to odstą­pie­nie od lub roz­wią­za­nie pozo­sta­je w bez­po­śred­nim związ­ku z wybu­chem epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa, j est sku­tecz­ne po upły­wie 180 dni od dnia powia­do­mie­nia przez podróż­ne­go o odstą­pie­niu lub powia­do­mie­nia o roz­wią­za­niu umo­wy przez orga­ni­za­to­ra tury­sty­ki. Ozna­cza to, że ter­min na zwrot środ­ków pod­le­ga dość istot­ne­mu wydłu­że­niu, aż o 180 dni.

Nie­wąt­pli­wie prze­pis ten ma na celu ochro­nę inte­re­sów biur podró­ży przez maso­wym wypo­wia­da­niem zare­zer­wo­wa­nych wycie­czek i w kon­se­kwen­cji utra­tą przez nie płyn­no­ści fini­szo­wej. Jest to jed­nak dość nie­ko­rzyst­na zmia­na z punk­tu widze­nia inte­re­sów podróż­nych, czy­li kon­su­men­tów, ponie­waż zna­czą­co wydłu­ża ter­min uzy­ska­nia zwro­tu środ­ków pie­nięż­nych. Dla­te­go też prze­pi­sy tej spe­cu­sta­wy dają moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z innej opcji, myślę, że dość korzyst­nej dla podróż­nych, pole­ga­ją­cej na moż­li­wo­ści uzy­ska­nia vouche­ra tury­stycz­ne­go, upraw­nia­ją­ce­go do opła­ce­nia nim nowej, odło­żo­nej na przy­szłość wycieczki.

Pod­su­mo­wu­jąc więc sytu­acji roz­wią­za­niu umo­wy moż­na sko­rzy­stać z opcji odstą­pie­nia od umo­wy oraz zwro­tu doko­na­nej opła­ty jed­nak w wydłu­żo­nym 180-dnio­wym ter­mi­nie, albo uzy­ska­nia vouche­ra tury­stycz­ne­go. Moż­na też indy­wi­du­al­nie nego­cjo­wać z biu­rem podró­ży po pro­stu prze­ło­że­nie wyciecz­ki na póź­niej­szy ter­min – np. na póź­ne lato lub jesień.

W razie potrze­by chęt­nie pomo­gę Ci w napi­sa­niu odstą­pie­nia od umo­wy z orga­ni­za­to­rem wyciecz­ki lub uzy­ska­nia korzyst­ne­go vouche­ra. Mogę rów­nież zastą­pić Cię w nego­cja­cjach z biu­rem podró­ży w celu uzy­ska­nia jak naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty. Jeśli potrze­bu­jesz tyl­ko kol­sul­ta­cji w spra­wie wypo­wie­dze­nia Two­jej umo­wy lub zamia­ny na voucher rów­nież zapra­szam do kontaktu.

Adwo­kat Marek Maślanka