Dozór elektorniczny. Gdzie złożyć wniosek?

Dzisiaj znowu piszę o dozorze elektronicznym. Poprzednio dowiedzieliście się jakie są warunki uzyskania zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Dzisiaj piszę o tym, gdzie złożyć wniosek oraz co powinien zawierać.

Wniosek o dozór elektroniczny

Wniosek o dozór powinien zawierać kilka punktów:

  1. Oznaczenie sądu (zawsze sądu okręgowego), gdzie skazany przebywa, zamieszkuje lub odbywa karę;
  2. Dane osobowe – imię, nazwisko, imiona rodziców, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL skazanego oraz serię i numer dowodu osobistego;
  3. Adres, pod którym skazany będzie odbywał karę oraz numer kontaktowy do osoby przebywającej w miejscu, gdzie kara w systemie dozoru elektronicznego ma być odbywana;
  4. Uzasadnienie wniosku, które musi zawierać opis sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej skazanego oraz argumentacją przemawiającą za tym, aby sąd pozytywnie uznał nasz wniosek.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o dozór

Do wniosku skazany musi dołączyć:

  1. Zgodę osób pełnoletnich zamieszkujące wspólnie ze skazanym na odbywanie przez niego kary w tym systemie w miejscu zamieszkania. W przypadku, gdy zamieszkujące ze skazanym nie wyraziły zgody na odbywanie przez niego kary w ramach dozoru elektronicznego sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego pomimo braku zgody jeżeli wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła, i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu;
  2. Harmonogram dozoru, w którym skazany podaje godziny w jakich pracuje oraz inne niezbędne czynności, które wykonuje regularnie np. udział w nabożeństwie, spotkanie z rodziną itd. aby w tym czasie mógł opuścić miejsce zamieszkania.

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o dozór elektorniczny?

Zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego wydaje sąd okręgowy (sąd penitencjarny), gdzie skazany przebywa. Wniosek może zostać złożony zarówno przed osadzeniem jak i już w trakcie odbywania kary. Procedurę udzielenia zgody na dozór rozpoczyna właśnie złożenie przez skazanego wniosku, który może przygotować sam, albo skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.

Adwokat

Marek Maślanka