Kryptowaluty a przepisy prawa

Dzisiaj słów kilka o prawnych aspektach kryptowalut. Czym jest kryptowaluta na gruncie przepisów prawa i jakie może ona rodzić problemy dla organów egzekucyjnych i wierzycieli?  

Konstrukcja kryptowalut

Uważa się, iż kryptowaluty nie są pieniędzmi w ujęciu prawnym, jednak nie podlegają również specyficznym regulacjom dedykowanym dla papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych. Ich użycie może więc generować wiele problemów faktycznych i prawnych, natomiast z uwagi na ich dużą elastyczność i transnarodowy charakter, zyskują ostatnio bardzo dużą popularność w obrocie gospodarczym. W literaturze zaczęto przyjmować, że kryptowaluta to alternatywny miernik wartości wobec legalnie emitowanych pieniędzy.

Podstawą konstrukcji kryptowaluty jest bazujący na kryptografii unikalny i rozproszony system księgowy. Stan posiadania kryptowaluty, przechowywany jest przez system w umownych jednostkach i związany jest z poszczególnymi węzłami systemu w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiedniego klucza, a zarazem by niemożliwe było wielokrotne wykonanie transakcji przy użyciu tej samej jednostki. Kryptowaluty są szczególnym rodzajem walut wirtualnych.

Charakter prawny kryptowalut

Termin „waluty wirtualnej” został po raz pierwszy użyty w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Oprócz tej regulacji w Polsce kryptowaluty, nie są objęte żadnymi innymi przepisami. Brak jest nie tylko uregulowań cywilnoprawnych, podatkowych, ale też przepisów regulujących chociażby obrót kryptowalutami, co bardzo często wykorzystywane jest przed osoby i podmioty, chcące uniknąć egzekucji. O możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej z kryptowalut napiszę więcej w kolejnym wpisie na blogu.  

Można jednak uznać kryptowalutę za prawo o charakterze majątkowym. W przypadku powstania roszczenia o jego wydanie możliwe będzie prowadzenie egzekucji w oparciu o przepisy dotyczące egzekucji z innych praw majątkowych

Nieuregulowany status kryptowalut rodzi konieczność przyjęcia, że bitcoin nie jest ani rzeczą, ani prawem podmiotowym. Można jednak uznać kryptowalutę za prawo o charakterze majątkowym. W przypadku powstania roszczenia o jego wydanie możliwe będzie prowadzenie egzekucji w oparciu o przepisy dotyczące egzekucji z innych praw majątkowych (art. 909 i n. k.p.c.).

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.

Adwokat

Marek Maślanka