Kontakt

Adres

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka
Adwo­kat Marek Maślan­ka
ul. Kiliń­skie­go 26,
40-062 Kato­wi­ce
mapa dojaz­du ›

Kontakt

Tele­fon: 787 909 766

NIP

5532484685

Konto bankowe

ING Bank Ślą­ski
98 1050 1214 1000 0097 2141 7690,
SWIFT: INGBPLPW

Godziny otwarcia

ponie­dzia­łek-pią­tek godz. 10:00 - 17:00

Ochrona danych osobowych

W wyko­na­niu obo­wiąz­ku wyni­ka­ją­ce­go z RODO, infor­mu­je­my, że admi­ni­stra­to­rem Pań­stwa danych oso­bo­wych jest: Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Marek Maślan­ka z sie­dzi­bą w Kato­wi­cach przy ul. Kiliń­skie­go 26 („Admi­ni­stra­tor”). Admi­ni­stra­tor infor­mu­je, że Pani/​Pana dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne i/​lub wyko­rzy­sty­wa­ne będą w celach zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem zle­co­nych Admi­ni­stra­to­ro­wi Pani/​Pana spraw o cha­rak­te­rze praw­nym. Prze­sła­nie danych za pomo­cą for­mu­la­rza kon­tak­tu jest rów­no­znacz­ne wyra­że­niem zgo­dy na prze­twa­rza­nie i/​lub wyko­rzy­sty­wa­nie danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­to­ra oraz przez jego podwykonawców/​zleceniobiorców.

Poli­ty­ka prywatności