Przyszłość sztucznej inteligencji w UE: AI Act

W dniu dzisiejszym w Parlamencie Europejskim odbędzie się ważne głosowanie nad rozporządzeniem w sprawie ram prawnych dla sztucznej inteligencji, znanym jako AI Act. To przełomowa propozycja, która ma na celu uregulowanie wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście ryzyka, jakie niesie za sobą ta technologia. AI Act koncentruje się na trzech kluczowych aspektach: przejrzystości, wyjaśnialności i rozliczalności, czyli możliwości przypisania odpowiedzialności za konkretne zdarzenia związane z AI.

System sztucznej inteligencji

AI Act zawiera definicję systemu sztucznej inteligencji oraz klasyfikuje te systemy według poziomu ryzyka, jakie stwarzają. Różnicuje też obowiązki dostawców w zależności od poziomu tego ryzyka. W związku z tym zakazane będzie użycie systemu sztucznej inteligencji np. w systemach punktacji społecznej, identyfikacji biometrycznej w czasie rzeczywistym czy w manipulacjach poprzez techniki podprogowe (wyjątek stanowi użycie dla celów terapeutycznych). Druga grupa to systemy wysokiego ryzyka: np. w systemach diagnostyki medycznej lub w sądownictwie. Trzecią grupę stanowią systemy ograniczonego ryzyka, na które nakłada się obowiązki głównie w zakresie przejrzystości systemów. Warto zauważyć, że pierwotny projekt AI Act w swojej regulacji nie uwzględniał systemów sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia, takich jak np. ChatGPT. To właśnie pojawienie się tego typu technologii na rynku zmobilizowało europarlamentarzystów do wprowadzenia istotnych poprawek do przepisów.

Wpływ na innowacyjność unijnej gospodarki

Niewątpliwie przedsiębiorcy i innowatorzy z sektora AI powinni śledzić rozwój sytuacji wokół AI Act, aby dostosować swoje strategie i działania do przyszłych regulacji. Choć dla niektórych może to oznaczać ograniczenia w wykorzystaniu AI, dla innych będzie to szansa na rozwój odpowiedzialnych i etycznych technologii. Kluczowe jest zrozumienie tych przepisów i ich wpływu na rynek oraz na długoterminowe perspektywy sektora AI w Europie. Wdrożenie AI Act może również przyczynić się do zwiększenia zaufania społeczeństwa do sztucznej inteligencji, gdyż wprowadza ramy prawne, które mają na celu minimalizować negatywne skutki związane z jej zastosowaniem. W miarę jak technologia będzie rozwijać się w sposób bardziej kontrolowany i przejrzysty, będzie można lepiej ocenić jej potencjalne korzyści i zagrożenia, co z kolei może przyczynić się do poprawy wizerunku sektora AI.

Potrzebne dalsze prace

Termin na przedstawienie stanowiska Parlamentu upływa w maju tego roku, po czym rozpoczną się negocjacje z Radą UE i Komisją Europejską w ramach tzw. trilogu. Po zakończeniu tego procesu, AI Act zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Należy jednak pamiętać, że od momentu publikacji miną jeszcze dwa lata, zanim przepisy te wejdą w życie.

Jeżeli potrzebują państwo pomocy prawnej w dziedzinie technologi AI, zapraszam do kontaktu. Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

-doradztwa prawnego w kwestiach związanych z AI,

-audytowania systemów AI pod kątem zagrożeń dla prywatności i bezpieczeństwa danych,

-ochrony własności intelektualnej związanej z AI,

-negocjacji umów dotyczących AI,

-szkolenia i edukacja z zakresu przestrzegania prawa i ochrony danych,

-reprezentowanie klientów w sporach związanych z AI.

Adwokat

Marek Maślanka