Dozór elektorniczny. Jak działa?

Dozór elektroniczny pozwala osobie skazanej na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, zwanej potocznie „odsiadką”, ubiegać się o odbycie tej kary bez konieczności stawiania się w zakładzie karnym (czyli w warunkach wolnościowych, „domowych”). W trakcie wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego, należy się jednak liczyć z możliwością kontroli naszego zachowania przy użyciu środków technicznych. Nałożone zostają też na nas pewne obowiązki, o czym napiszę w innym wpisie.

Warunki, które należy łącznie spełnić, aby móc wystąpić do sądu z wnioskiem się o wyrażenie zgody na odbywanie kary formie dozoru elektronicznego, są następujące:

  1. Wobec skazanego musi zostać orzeczona kara pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy (przesłankę tę zmieniła tzw. ustawa covidowa, wcześniej był to 1 rok);
  2. Nie mogą zachodzić warunki przewidziane w art. 64 k.k. (tj. czyn nie mógł zostać popełniony w warunkach recydywy i recydywy wielokrotnej);
  3. Zastosowanie dozoru będzie wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym;
  4. Skazany musi posiadać określone miejsce stałego pobytu, a osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym muszą wyrazić zgodę na odbywanie kary w tym systemie (zgoda na piśmie);
  5. Odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, innymi słowy muszą zostać spełnione pewne okoliczności, obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz muszą istnieć możliwości organizacyjne ich obsługi.

Skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą jego osadzenia w zakładzie karnym.Skazanemu, który rozpoczął już wykonywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają jego dotychczasowa postawa i zachowanie.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.

Adwokat

Marek Maślanka