Pakiet antykryzysowy – co zawiera?

Pakiet antykryzysowy - co zawiera?

Pakiet antykryzysowy, który przedstawił w środę rząd, opiewa na kwotę około 212 mld zł – powiedział po posiedzeniu Rady Gabinetowej Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Pakiet antykryzysowy podzielony jest na pięć głównych części:
-wzmocnienie systemu finansowego; 
-bezpieczeństwo pracowników;
-finansowanie przedsiębiorstw;
-ochrona zdrowia;
-program inwestycji publicznych
Plan zakłada m.in. odsunięcie płatności ZUS, przejęcie przez państwo finansowania części wynagrodzenia w firmach czy jednorazową wypłatę ok. 2 tys. zł dla samozatrudnionych i osób na umowie zleceniu.

  • Wzmocnienie systemu finansowego

Już we wtorek Rada Polityki Pieniężnej w obliczu strat wywołanych koronawirusem obniżyła niektóre stopy procentowe do 1 %. NBP otrzymał także zgodę na bezprecedensowe działania w postaci uruchomienia programu skupu obligacji skarbowych, czyli polskiej wersji luzowania ilościowego, stosowanej już przez amerykańską Rezerwę Federalną (bank centralny Stanów Zjednoczonych) oraz Europejski Bank Centralny (bank centralny wspólnej waluty Unii Europejskiej). Celem tych działań jest sfinansowanie kosztownego planu ratowania gospodarki. Aby sfinansować program rząd musi wyemitować obligacje skarbowe na ponad 75 mld zł. W normalnej sytuacji nabywcami tych obligacji byłyby banki komercyjne, obecnie są one jednak obciążone kosztami zawieszenia spłat rat kredytów oraz kredytowaniem przedsiębiorstw. Bez działań NBP banki komercyjne nie byłyby w stanie wykupić emitowanego przez Ministerstwo Finansów długu w postaci obligacji, a państwo nie miałoby większości środków na działania niżej opisane.

  • Bezpieczeństwo pracowników

Pracownicy samozatrudnieni lub na umowie zlecenia będą mogli liczyć na wypłatę świadczenia gwarantowanego z ZUS w wysokości ok. 2 tys. zł, czyli nie mniej niż 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za 2020 r., tj. 2 600 zł brutto. Rada Ministrów zakłada, że z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać około 2,2 mln osób, a koszt dla Funduszu Pracy wyniesie około 9 mld zł. Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła mógł skorzystać ze świadczenia będzie musiał udowodnić, że umowa została zawarta przed 1 marca 2020 r. Podobnie samozatrudniony będzie musiał mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.
Plan zakłada również przejęcie finansowania przez Państwo 40 proc. płacy pracownika dla przedsiębiorców w problemach finansowych. Przedsiębiorstwa, w których obrót w okresie 2 m-cy spadł 15 proc. i wykazano stratę w jednym z tych dwóch miesięcy lub firmy, w których obrót w okresie 1 m-ca spadł o 25 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i wykazano stratę, może ograniczyć wymiar czasu pracy pracownika do 0,8 etatu i nie mniej niż płaca minimalna, a Państwo (FGŚP) pokryje połowę wynagrodzenia pracownika (limit dopłaty to 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia).
W przypadku znaczących problemów finansowych przedsiębiorstwo będzie mogło skorzystać z przestoju ekonomicznego, w ramach którego podstawa wymiaru czasu pracy i płaca jest ograniczona do 0,5 etatu i nie mniej niż płaca minimalna. W takim wypadku Państwo pokryje połowę wynagrodzenia w kwocie 130 proc. zasiłku oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) będzie chronił obywateli przed nieuzasadnionym wzrostem cen i niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek gotówkowych.

  • Finansowanie przedsiębiorstw

Pracownik lub przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać pracy/działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji.

Pracownik lub przedsiębiorca także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu) albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego).

Ponadto zaproponowane rozwiązania zawierają:

-przesunięcia z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
-ułatwiania rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego JPK,
-ułatwienia w split payment,
-wcześniejsze zwroty VAT,
-zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,
-istotne ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
-zniesienie opłaty prolongacyjnej,
-wprowadzenie możliwości odliczenia straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku można odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat,
-wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK,
-udzielenie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60 % kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł,
-dopłata do oprocentowania kredytów – poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię,
W informacji podanych przez KPRM oraz Prezydenta wynika również, że firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych.

  • Ochrona zdrowia

Służba zdrowia otrzyma 7,5 mld zł dodatkowych środków na walkę z epidemią SARS-CoV-2, w tym zakup potrzebnych urządzeń i maseczek, rozwój infolinii dla Pacjenta oraz Lekarza, informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medycznej (DDOM) dla osób starszych.

  • Program inwestycji publicznych

Prezes Rady Ministrów powoła ponadto Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł celem pobudzenia gospodarki poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię. Nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych. Pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na prace.

Adwokat

Marek Maślanka