Polityka prywatności

Polityka prywatności

Określna ramy przetwarzania i zapewnienia ochrony danych osobowych Klienta w ramach prowadzonej przez Administratora działalności.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Spółka AppLaw Sp. z o.o. ul. Józefa Wybickiego 61, 40-756 Katowice („Administrator“). Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i/lub wykorzystywane będą w celach związanych z prowadzeniem zleconych Administratorowi Pani/Pana spraw.

Z Administratorem możesz się skontaktować pod adresem: Spółka AppLaw Sp. z o.o. ul. Józefa Wybickiego 61, 40-756 Katowice lub wysyłając wiadomość e-mail pod adres mailowy: kontakt@applaw.com.pl z dopiskiem „dane osobowe”

Twoje dane osobowe Administrator pozyskuje głównie od Ciebie. Przekazujesz Administratorowi dane, aby nawiązać kontakt z Administratorem, umawiając się na spotkanie, przekazując nam swoją wizytówkę lub wyrażając chęć nawiązania współpracy. Administrator może również pozyskiwać Twoje dane w procesie rekrutacji, gdy składasz do niego dokumenty aplikacyjne. Dane możemy uzyskać również od organów i instytucji publicznych, które kontaktują się z nami w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.

Klienci i Kontrahenci Administratora

Dane osobowe pozyskujemy głównie w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą. Jeżeli jesteś naszym Klientem i prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub reprezentujesz spółkę albo jednostkę organizacyjną, Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane, aby nawiązać kontakt z Administratorem, m.in. poprzez wysyłanie maila, czy kontakt telefoniczny lub bezpośrednio w siedzibie Administratora. Twoje dane osobowe uzyskać możemy także od innych partnerów biznesowych i gospodarczych, którzy z Tobą współpracują oraz od organów i instytucji publicznych.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, choć nigdy bezpośrednio mu ich nie podałeś, twoje dane może przekazać nam Twój pracodawca lub podmiot współpracujący z Tobą na podstawie umowy zlecenia, aby umożliwić nam nawiązanie kontaktu z Tobą w związku ze współpracą, jaką podejmujemy z podmiotem, w którym jesteś zatrudniony.

Dane Zamawiających, Wykonawców i Podwykonawców, a także ich pracowników i współpracowników możemy uzyskać także w ramach uczestnictwa w postępowaniach przetargowych

Osoby ubiegające się o zatrudnienie oraz dane pracowników instytucji 

Jeżeli podejmujesz działania, żeby nawiązać współpracę z Administratorem wysyłając swoje CV lub list motywacyjny czy inne dokumenty aplikacyjne, Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie, aby móc skontaktować się z Tobą i uwzględnić Cię w procesie rekrutacji.
Administrator może korzystać z pomocy podmiotów zajmujących się wspomaganiem procesu rekrutacji pracowników. W takim przypadku Twoje dane osobowe są nam przekazywane przez te podmioty, na Twoją prośbą i za Twoją zgodą.

Administrator może pozyskiwać dane osobowe przedstawicieli, pracowników i współpracowników organów i instytucji. Wówczas dane osobowe przetwarzamy w związku z doręczeniem do nas pisma, na którym dane są wskazane lub w związku z kontaktem telefonicznym.

Dane w aktach sprawy

Dane osób fizycznych podane w związku z toczącymi się postępowaniami przed organami administracji publicznej, sądami i prokuraturami oraz wszelkimi innymi instytucjami uzyskujemy w ramach wymiany korespondencji, upoważnień do przeprowadzenia określonych czynności lub innych pism związanych z postępowaniami i uczestniczenia w posiedzeniach i rozprawach.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Jeżeli Twoje dane osobowe pozyskaliśmy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będą one wykorzystywane dla potrzeb realizacji wszelkich oferowanych przez Administratora usług. Dane mogą być też wykorzystywane do wykonywania zobowiązań i realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy, rozpatrywania Twoich roszczeń i umożliwienie Ci realizacji Twoich praw. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub reprezentujesz spółkę lub jednostkę organizacyjną – Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach podatkowych, prawnych i księgowych. Potrzebujemy ich, aby ujawnić stosowne dane na umowie lub fakturze, jak również – aby wykorzystać je przy prowadzeniu naszej ewidencji podatkowej. Zawsze jednak przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Jeżeli jesteś pracownikiem naszego Klienta, Twoje dane osobowe będą nam w szczególności potrzebne w celu nawiązania i utrzymania kontaktu z podmiotem, w którym pracujesz – ponownie, wyłącznie w celach gospodarczych.

Storna internetowa

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonowania naszego serwisu internetowego. Twoje dane osobowe wykorzystujemy więc w szczególności do zapewnienia Ci możliwości kontaktu z Administratorem przy użyciu naszego formularza kontaktowego, co pozwala na usprawnienie komunikacji oraz formularza rekrutacyjnego. Twoje dane osobowe, które wykorzystujemy w celach związanych z prowadzeniem serwisu, nie będą bez Twojej zgody wykorzystywane przez Administratora w innym celach. W szczególności, Administrator nie będzie bez Twojej wyraźnej zgody przetwarzał danych w celach marketingowych.

Kontakt

Jeżeli wysyłasz e-mail do Administratora lub nawiązujesz z nim kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej http://zdalekaodceli.pl lub https://www.facebook.com/ZdalekaOdCeli/ Twoje dane osobowe wykorzystywane będą w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, zgodnie z treścią Twojego zapytania lub wiadomości. Jeżeli kontaktujesz się z nami w celach biznesowych, Twoje dane osobowe mogą być wtedy wykorzystywane w celu skierowania do Ciebie oferty handlowej – w zakresie, w którym tego żądasz. Administrator oświadcza bez Twojej zgody nie będzie wykorzystywał Twoich danych osobowych w celach marketingowych w związku z ofertami innymi niż ta, której przesłania wyraźnie zażądałeś nawiązując kontakt.

Rekrutacja

Jeżeli ubiegasz się o zatrudnienie przez Spółkę, Twoje dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie w celu prowadzenia procesu rekrutacji i tylko w tych ramach. Jeżeli po przeprowadzonej rekrutacji zdecydujemy się na zatrudnienie Ciebie, dane osobowe podane w toku rekrutacji mogą być wykorzystane na potrzeby przyszłego zatrudnienia – abyś nie musiał ich ponownie podawać. Dane osobowe podane przez Ciebie w CV oraz w liście motywacyjnym są przechowywane z odpowiednim zabezpieczeniem.

Spory

W razie sporu Administrator ma prawo wykorzystać twoje dane osobowe w toku postępowania sądowego, arbitrażowego lub mediacyjnego. W takim przypadku Twoje dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie w niezbędnym zakresie i w związku z prowadzonymi rozmowami lub postępowaniem.

Cele marketingowe

Jeżeli wyrazisz na to zgodę – Twoje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez Administratora dla celów marketingowych – dla promowanie oferty produktów oraz usług świadczonych przez Administratora. O ile w toku współpracy wyrazisz odrębną zgodę na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania naszej oferty handlowej.

Prowadzenie fanpage’a Administratora na portalu Facebook oraz portalu internetowego

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności fanpage’a prowadzonego na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ZdalekaOdCeli/, oraz stron internetowych, w celu umożliwienia Ci utrzymywania kontaktu z Administratorem twoich danych.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Administratora

Dane osobowe Klientów i Kontrahentów Administrator przetwarza głownie w zakresie niezbędności ich wykorzystania w celu realizacji zawartej przez nas umowy lub działanie na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust 1 lit. b RODO). Jeżeli stroną umowy jest inny podmiot, niż Ty podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wykorzystanie Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz ten podmiot. Z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów wiązać się może również przetwarzanie danych na potrzeby dokonywania operacji w obrębie wzajemnych rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych może być także niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – w zakresie wykonania zadania publicznego na rzecz Zamawiającego zgodnie z umową w celu publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dane wykorzystywać też możemy w oparciu o przepisy prawne nakładające na nas obowiązki, które nierozłącznie wiążą się z koniecznością przetwarzania przez nas danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W pozostałym zakresie dane osobowe możemy przetwarzać także na podstawie udzielonej Administratorowi zgody.

Strona internetowa

Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim do optymalizacji korzystania ze strony internetowej, tworzenia statystyk ich odwiedzin oraz do utrzymywania sesji użytkownika po jego zalogowaniu się do określonych stron (brak konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła w określonym czasie trwania sesji). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie następuje z powołaniem się na nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) oraz na podstawie Twojej zgody, wyrażonej przez Ciebie poprzez zaakceptowanie zbierania i wykorzystywania przez nas pliku cookies w formularzu internetowym.

Kontakt

Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nam niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, zgodnie z treścią Twojego zapytania lub wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. b). W takim przypadku podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie więc wyrażona przez Ciebie zgoda, albo niezbędność wykorzystanie Twoich danych osobowych do podjęcia działań zgodnie z Twoim żądaniem, przed zawarciem Umowy. Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, w każdym czasie przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co jednak nie pozbawi zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym obowiązywała Twoja zgoda. Bez zgody na przetwarzanie Twoich danych w tym zakresie nie będziemy bowiem mogli się z Tobą skontaktować.

Dochodzenie i obrona roszczeń

Jeżeli Twoje dane będziemy wykorzystywać w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie uzasadniony interes prawny Administratora danych osobowych. Wykorzystanie Twoich danych będzie bowiem niezbędne do ochrony interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Wasze dane w aktach sprawy

Dane udostępnione nam w ramach uczestniczenia w postępowaniach przed Sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i instytucjami przetwarzamy w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt d RODO) lub wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c)

Cele marketingowe

Twoje dane osobowe w celach marketingowych będziemy przetwarzać wyłącznie na podstawie Twojej zgody, uprawniającej Administratora do przesyłania Ci wiadomości handlowych i marketingowych. Administrator nie uzależnia możliwości nawiązania i utrzymywania z nim współpracy od wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. W każdym czasie przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co jednak nie pozbawi zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym obowiązywała Twoja zgoda.

Klient, Kontrahentem lub przedstawiciel

Twoje dane osobowe Administrator przetwarza przez okres realizacji umowy lub okres współpracy. Po tym okresie Twoje dane Administrator przetwarzać będzie w celach związanych z rozliczalnością działań Administratora w ramach ochrony danych osobowych, jak również przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze współpracą wynikających z właściwych przepisów prawa. W związku ze współpracą dane osobowe przetwarzać będziemy nie dłużej niż do końca następnego roku kalendarzowego, po którym nastąpiło przedawnienie roszczeń. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych – przetwarzamy przez pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane Administrator może też przetwarzać i przechowywać przez okres wynikający z przepisów odrębnych.

Dane ujawnione w związku z rekrutacją

Twoje dane osobowe Administrator przechowywać będzie przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a jeżeli akurat nie prowadzimy rekrutacji – przez okres sześciu lat od dnia otrzymania Twojego CV lub listu motywacyjnego dla potrzeb bieżących i przyszłych rekrutacji. W przypadku doręczenie do nas dokumentów aplikacyjnych bez prowadzonego procesu rekrutacji, dane przetwarzać będziemy przez okres roku od dnia ich doręczenia na potrzeby bieżących i przyszłych rekrutacji.

Komunikacja z Administratorem

Twoje dane osobowe Administrator przetrzymuje przez cały okres komunikacji i korespondencji, a załatwieniu sprawy lub udzieleniu Ci kompletu odpowiedzi – przechowujemy te dane jeszcze przez okres nie dłuższy niż pięć 5 lat od zakończenia komunikacji. Dane osobowe są przetwarzane przez okres nie krótszy niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z czynnością, a w odniesieniu do dokumentów księgowych lub źródłowych – również nie krócej niż do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z czynnością, ze względu na konieczność przechowywania przez ten okres dokumentacji księgowej lub podatkowej.

Dane uzyskane w celach marketingowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie udzielonej Administratorowi zgody – w tym w calach marketingowych – Administrator przetwarza od czasu wyrażenia zgody do dnia jej cofnięcia, chyba że w dokumencie zgody zastrzeżono krótszy termin przechowywania i przetwarzania danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe są przetwarzane przez okres nie krótszy niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z czynnością, a w odniesieniu do dokumentów księgowych lub źródłowych – również nie krócej niż do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z czynnością, ze względu na konieczność przechowywania przez ten okres dokumentacji księgowej lub podatkowej.

Odbiorca danych osobowych

Twoje dane osobowe Administrator udostępniał będzie:

 1. Współadministratorom – w zakresie zawartej umowy lub nawiązanej współpracy;
 2. Pracownikom i współpracownikom, z zastrzeżeniem, że osoby te posiadały będą stosowne upoważnienie do przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zobowiązały się do zachowania poufności w tym względzie;
 3. Partnerom gospodarczym i handlowym, przez co rozumień należy w szczególności ale nie wyłącznie:
  a) podmioty świadczące usług pocztowe i kurierskie;
  b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne i hostingowe oraz zapewniające obsługę serwisową używanych przez nas programów;
  c) instytucje finansowe, w tym (ale nie wyłącznie) banki;
  d) podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe oraz gwarancyjne;
  e) podmioty świadczące usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne;
  f) podmioty świadczące usługi związane z obsługą pracowników lub personelu, w tym (ale nie wyłącznie) podmioty świadczące usługi szkoleniowe, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, usługi z zakresu medycyny pracy oraz działalność leczniczą, usługi z zakresu ubezpieczeniowe lub socjalne związane z zatrudnieniem.
 4. Podmiotom świadczącym usługi z zakresu przeprowadzania szkoleń dla Pracowników – w zakresie, w jakim przekazanie jest konieczne do zapewniania udziału Pracownika w szkoleniu i otrzymania przez niego certyfikatu (zaświadczenia);
 5. Organom i instytucjom publicznym, sądom i trybunałom– w zakresie, w którym przekazanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne albo wymagane ze względu na toczące się postępowania lub w związku z obowiązkiem przekazania danych określonym organom na podstawie przepisów prawa (rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, etc.) i jeśli jest to niezbędne do wykonania zadań statutowych Administratora;
 6. Notariuszom – w zakresie, w jakim ujawnienie Twoich danych jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości wykonania nawiązanego między nami stosunku prawnego;
 7. Kontrahentom – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy i współpracy.

W żadnym wypadku Administrator nie udostępni Twoich danych podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Administrator nie sprzeda Twoich danych – nie musisz się obawiać, że trafią one do kogokolwiek, komu nie chciałeś udostępnić swych danych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i z poszanowaniem zasad ich przetwarzania wskazanych w RODO. Czuwamy, aby wszystkie osoby zaangażowane w naszą działalność były świadome znaczenia konieczności zapewnienia należytego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podstawowymi zasadami, które przyświecają nam w procesie przetwarzania Twoich danych osobowych są:

 1. Zasada zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
 2. Zasada minimalizacji danych;
 3. Zasada ograniczenia celu przetwarzania;
 4. Zasada prawidłowości;
 5. Zasada ograniczenia czasu przechowywania danych;
 6. Zasada integralności i poufności’
 7. Zasada rozliczalności.

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych są spisane w ramach procedur, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

Ochrona danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zmierzające do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przed ich (zawinionym albo przypadkowym) zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępie.

Na środki te składają się zabezpieczenia techniczne (należyta ochrona pomieszczeń oraz systemów, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe; zabezpieczenia uniemożliwiające osobom postronnym zapoznanie się z treścią dokumentów zawierających dane osobowe, tworzenie kopii zapasowych, etc.) oraz reguły i procedury, których przestrzegania wymagamy od wszystkich naszych pracowników i współpracowników.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych – w każdym momencie możesz zwrócić się do nas z prośbą o informację, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych;
 2. Prawo do poprawiania danych – w każdym momencie możesz zwrócić się do nas z prośbą o poprawienie lub uaktualnienie Twoich danych, jeżeli dowiesz się lub uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub nieaktualne. Celem uniknięcia wątpliwości, Administrator może poprosić Cię o przekazanie informacji pozwalających na Twoje zidentyfikowanie oraz potwierdzenie zmiany lub uaktualnienia danych;
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeżeli uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum lub zaprzestaniem dalszego przetwarzania;
 4. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzamy bez podstawy prawnej, albo przetwarzamy je, choć nie są nam już potrzebne do celów, w których je zebraliśmy – przysługuje Ci prawo do żądania, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe naszych baz i systemów. Przychylimy się do Twojego żądania, o ile nie będzie istniał inny uzasadniony interes przetwarzania Twoich danych osobowych, ani obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdym przypadku postaramy się zrealizować Twoją prośbę w najszerszym dopuszczalnym zakresie, a jeżeli nie będzie to możliwe – postaramy się zmodyfikować je w ten sposób, aby nie można już było przypisać Ci tych danych (w ramach tzw. pseudonimizacji);
 5. Prawo do przenoszenia danych – w tych przypadkach, w których Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody lub w związku z wykonaniem Umowy, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany (np. w systemie informatycznym), na Twoją prośbę wyeksportujemy dane, które przetwarzamy do odrębnego pliku w popularnym formacie, aby umożliwić ich przekazanie do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej może wykonywać poprzez ich zgłaszanie na nasz adres mailowy: kontakt@applaw.com.pl z dopiskiem „Dane osobowe”.

Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Ci również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Jeżeli uznasz, że w sytuacji przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub interes prawny Administratora lub jakiejkolwiek strony trzeciej – przetwarzamy Twoje dany w zbyt szerokim zakresie (w sposób nieadekwatny) – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych. To samo uprawnienie przysługuje Ci, jeżeli w jakimkolwiek czasie uznasz, że nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośrednio. Po zgłoszeniu sprzeciwu Administrator nie będzie już przetwarzać Twoich danych w tym zakresie i w tym celu, o ile nie będzie to konieczne ze względu na istnienie jakiś ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez nas Twoich danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

Uprawnienia, o których mowa powyżej może wykonywać poprzez ich zgłaszanie na nasz adres mailowy: kontakt@applaw.com.pl z dopiskiem „Dane osobowe”.

Prawo do skargi

Jeżeli uznasz, że Administrator w jakikolwiek sposób naruszył reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.