Pozew o rozwód – praktyczne wskazówki

Na skutek izolacji związanej z pandemią koronawirusa, w Polsce istotnie wzrosła liczba osób, które zastanawiają się złożeniem pozwu o rozwód. Wpłynęły na to niewątpliwie miesiące wspólnej izolacji w jednym mieszkaniu oraz stres związany ze skutkami epidemii. Co musisz wiedzieć, aby napisać skuteczny pozew o rozwód?

W tym artykule skupimy się na tym jak poprawnie sporządzić sam pozew. W osobnym artykule opiszę na co zwrócić uwagę przy pisaniu pozwu, w zależności od tego czy wnosimy o rozwód bez winy, czy też z wyłącznej winy drugiego małżonka.

Elementy pozwu o rozwód

W każdym pozwie o rozwód należy: oznaczyć sąd, do którego kierujemy pozew, wskazać imiona i nazwiska stron, oznaczyć miejsce zamieszkania stron oraz numer PESEL powoda/powódki. W dalszej kolejności należy wskazać oznaczenie pisma, poprzez zatytułowanie go nazwą „pozew o rozwód”. Można również dodać, że pozew został opłacony kwotą 600 zł (koszt wpsiu sądowego). Tyle tytułem wstępu. 

Jeśli chodzi o właściwą treść, to pozew powinien zawierać dokładnie określone żądanie, tj. żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód. W pozwie powinno się również wskazać fakty, na których opieramy swoje żądanie. Przykładowo: jeśli żądamy rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonku musimy wskazać fakty na poparcie naszych twierdzeń, jak choćby zdrada małżonka.

Należy również podać informację, czy małżonkowie podjęli próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Na przykład, że małżonkowie nie podjęli próby mediacji, ponieważ nie widzą możliwość utrzymania małżeństwa.

Jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dziecko (również przysposobione) w pozwie należy zawrzeć wniosek dotyczący władzy rodzicielskiej nad dzieckiem obojga małżonków. Można również zawrzeć wniosek dotyczący kontaktach rodziców z dzieckiem. W takim wypadku powinno się również wnieść o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka od tego z rodziców, u którego dziecko nie będzie mieszkać. Taki wniosek warto zabezpieczyć na czas trwania procesu. O zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego w pozwie, napiszę w osobnym artykule.

Co do władzy rodzicielskiej i kontaktów, to warto zaznaczyć, że sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, ale tylko w wypadku, gdy porozumienie to jest zgodne z dobrem dziecka.

W pozwie można zawrzeć również wniosek o odpowiednie zasądzenie kosztów według norm przepisanych lub spisu kosztów oraz wniosek o orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron lub nieorzekania o tym mieszkaniu.

Uzasadnienie pozwu

Następnie należy przejść do uzasadnienia pozwu. W treści uzasadnienia należy powołać informacje o miejscu i czasie zawarcia małżeństwa, podać miejsce i czas urodzenia dziecka oraz opisać przebieg małżeństwa oraz przyczynę i czas rozpadu pożycia małżeńskiego.  W takim uzasadnieniu należy sądowi opisać i wykazać, że rozpad pożycia ma charakter zupełny i trwały. Jeżeli wnosimy o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka, należy również opisać na czym ta wina polegała. W takim wypadku uzasadnienie pozwu będzie znacznie dłuższe i bardziej szczegółowe, niż w przypadku ugodowego pozwu o rozwiązanie małżeństwa, tj. bez orzekania o winie stron. Ponadto w razie zawarcia wniosku o zasądzenie i zabezpieczenie alimentów na dziecko należy ten wniosek uzasadnić poprzez szczegółowe opisanie wszystkich wydatków na dziecko. Należy również opisać i uzasadnić wniosek dotyczący władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Jeżeli małżonkowie spisali porozumienie rodzicielskie to warto takie podpisane przez obie strony porozumienie dołączyć do pozwu.

Ponadto należy powołać dowody, na których opieramy żądanie, zarówno żądanie dotyczące rozwodu, jak i alimentów oraz władzy rodzicielskiej i kontaktów, i wnieść o ich dopuszczenie w sprawie przez sąd. W takim wypadku można opierać się na dowodach z dokumentów, przesłuchania stron, zeznań świadka. Można również zawrzeć wiosek o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego celem ustalenia sytuacji bytowej i wychowawczej małoletniego dziecka

Na końcu należy pozew podpisać oraz wypisać wszystkie załączniki. Niezbędnymi załącznikami do pozwu o rozwód zawsze będą:dowód uiszczenie opłaty sądowej w kwocie 600 zł

  • odpis pozwu i załączników (dla strony przeciwnej)
  • odpis aktu małżeństwa
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pozwu lub chciałbyś skonsultować swoją sytuację z adwokatem zapraszam do kontaktu. Mogę napisać za Ciebie pozew oraz skompletować wszystkie załączniki. Moja kancelaria adwokacka w Katowicach może również pomóc Ci w toku całego procesu rozwodowego.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.

Adwokat

Marek Maślanka