Przestępstwo niealimentacji

Często zdarza się, że pomimo zasądzonych alimentów oraz wszczętej egzekucji komorniczej nie możemy uzyskać od dłużnika alimentacyjnego przysługujących nam świadczeń. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak możemy zmusić takie dłużnika do realizacji nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego? W takiej sytuacji warto złożyć na Policji lub w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przez podejrzanego przestępstwa niealimentacji.

Kara za przestępstwo

Zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego (określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową), jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli jednak sprawca tego przestępstwa naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, może podlegać karze pozbawienia wolności aż do dwóch lat.

Znamiona przestępstwa

W orzecznictwie wskazuje się, że do przestępstwa niealimentacji dochodzi wtedy, gdy sprawca może, ale nie chce realizować swojego obowiązku. Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uchwale z 9 czerwca 1976 r., sygn. akt VI KZP 13/75 (OSNKW 1976/7–8, poz. 86): „Uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji zachodzi wtedy, gdy zobowiązany mając obiektywną możliwość wykonania tego obowiązku, nie dopełnia go ze złej woli”

Zakres podstawowych potrzeb życiowych, to nie jest pojęciem stałym i niezmiennym. Im wyższy jest stopień tego rozwoju oraz przeciętny poziom życia obywateli, tym większe i bardziej różnorodne będą potrzeby uznawane powszechnie za podstawowe. W szczególności staje się niezbędne nie tylko zabezpieczenie każdemu człowiekowi minimum egzystencji w postaci środków przeznaczonych na jego utrzymanie: żywności, odzieży, mieszkania itp., ale również – odpowiednio do wieku – zapewnienie mu niezbędnego wykształcenia i przygotowania zawodowego, a także możliwości korzystania z dóbr kulturalnych

Im wyższy jest stopień tego rozwoju oraz przeciętny poziom życia obywateli, tym większe i bardziej różnorodne będą potrzeby uznawane powszechnie za podstawowe.

Możliwość recydywy

W wyroku, sąd karny zobowiąże skazanego do realizacji ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz wskaże za jaki okres niealimentacji odpowiada skazany. W razie dalszego uchylania się przez skazanego od ciążącego na nim obowiązku można ponownie złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji. W razie kolejnego skazania dłużnika alimentacyjnego w grę wchodzić będą przepisy o recydywie, które znacząco zaostrzają karę podczas ponownego skazania.

Wniosek o ściganie

Pamiętać należy, że przy składaniu pisemnego, bądź ustnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa złożyć należy również wniosek o ściganie sprawcy. Wniosek taki może ograniczyć się praktycznie do jednego zdania: „na podstawie art. 209 § 2 k.k. składam wniosek o ściganie”.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.

Adwokat

Marek Maślanka