Wniosek o przerwę w karze pozbawienia wolności

O przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności ubiegać się może każda osoba skazana na karę pozbawienia wolności, w tym również zastępczą karę pozbawienia wolności. Co natomiast powinien zawierać wniosek o udzielenie przerwy w karze?

Skazany we wniosku o udzielenie przerwy w karze powinien wskazać:

  1. Podstawowe dane, tj. imię, nazwisko, nazwę i adres jednostki penitencjarnej, w której przebywa oraz adres, pod którym będzie przebywał w przypadku udzielenia przerwy w karze (adres zamieszkania);
  2. Wskazanie sądu penitencjarnego właściwego ze względu na położenie jednostki penitencjarnej, w której skazany odbywa karę;
  3. Wskazanie wyroku jaki odbywa skazany oraz określenie na jaki okres skazany domaga się udzielenia mu przerwy;
  4. Uzasadnienie wniosku;
  5. Datę i podpis skazanego
  6. Załączniki, w postaci: dokumentacji medycznej, promesy zatrudnienia lub umowy o pracę oraz innej posiadanej dokumentacji.

Czy w przypadku odmowy skazanemu przysługuje droga odwoławcza?

Od postanowienia Sądu odmawiającego udzielenia przerwy w karze przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie 7 dni od daty ogłoszenia lub doręczenia postanowienia. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie.

 Czy sąd może odwołać przerwę w wykonaniu kary?

Sąd może odwołać przerwę w wykonywaniu kary w razie ustania przyczyny, dla której została udzielona, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z niej w celu, w jakim została udzielona, albo rażąco narusza porządek prawny, jak również z powodu niewykonywania obowiązków nałożonych przez Sąd przy udzielający przerwy w karze. O odwołaniu przerwy orzeka sąd penitencjarny, który przerwy udzielił, bez względu na to, czy skazany przebywa w okręgu tego sądu.

Zachęcamy do zakupu wniosku o przerwę w Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.

  1.  

Adwokat

Marek Maślanka