Zabezpieczenie alimentów na czas procesu

Wniosek o zabezpieczenie

Wraz ze złożeniem pozwu o alimenty można też wnieść o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu. Istnieje również możliwość złożenia takiego wniosku przed wytoczeniem powództwa. Zabezpieczenie polega na tym, że jeszcze przed wydaniem wyroku, sąd zobowiązuje stronę pozwaną do wpłacania określonej kwoty pieniężnej na rzecz strony powodowej. Konieczne w tym wypadku uprawdopodobnienie roszczenia. W literaturze przyjmuje się, że uprawdopodobnienie roszczenia następuje przez samo przedłożenie odpisu akt stanu cywilnego, z którego przykładowo wynika, że zobowiązany do świadczeń jest ojcem dziecka uprawnionego do alimentów (odpis aktu urodzenia dziecka). Część sądów jednak zadaje się nie przyjmować takiego poglądu. Trzeba też pamiętać, że konieczne jest solidne wykazanie wysokości alimentów. Najczęściej poprzez przedłożenie rachunków, przykładowo: za żywność, żłobek i przedszkole, środki czystości. 

Zabezpieczenie

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego w każdej sprawie można żądać udzielenia zabezpieczenia. Udzielenie zabezpieczenia jest możliwe, jeżeli strona uprawdopodobni swoje roszczenie. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu pozwanego zapłaty jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. Jest to odstępstwo od zasady, zgodnie z którą zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Mówiąc prościej, sąd w postępowaniu może zabezpieczyć dokładnie taką kwotę o jaką wnosimy w pozwie, co nie jest możliwe w przypadku innych spraw cywilnych. 

Sąd w postępowaniu może zabezpieczyć dokładnie taką kwotę o jaką wnosimy w pozwie, co nie jest możliwe w przypadku innych spraw cywilnych. 

Od czego zależy wysokość alimentów?

Granice obowiązku alimentacyjnego wyznaczają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Ponadto wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W tym wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Zasada ta zrównuje więc prowadzenie gospodarstwa domowego i wychowywanie dzieci z pracą zarobkową.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.

Adwokat

Marek Maślanka