Zastępcza kara pozbawienia wolności

Dzisiaj słów kilka o skutkach niewykonywania obowiązków wynikających z kary ograniczenia wolności. Jakie obowiązki wiążą się ze skazaniem na karę ograniczenia wolności, co wiąże się z ich niewykonywaniem i w jakich sytuacjach orzeka się zastępczą karę pozbawienia wolności?

Zmiana kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności

Przepisy prawa karnego wykonawczego przewidują możliwość zamiany przez sąd kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności. Powodem takiej zmiany jest niewykonywanie przez skazanego kary ograniczenia wolności. Wykonanie kary ograniczenia wolności podlega kontroli sądowego kuratora zawodowego i sądu. W razie niewykonywania kary kurator może złożyć do sądu wniosek w wyniku którego karę wolnościową sąd może zamienić na karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

Kara ograniczenia wolności i skutki jej niewykonywania

Kara ograniczenia wolności polega na:
– wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne,
– potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.
Obowiązek świadczenia pracy i potrącenie wynagrodzenia sąd może orzec łącznie, albo osobno.
Sąd orzekając karę ograniczenia wolności w postaci pracy na cele społeczne wskazuje w wyroku skazującym:
– okres czasu, przez jaki kara ma być wykonywana: od 1 miesiąca do 2 lat,
– godzinowy wymiar kary w stosunku miesięcznym: od 20 do 40 godzin miesięcznie.

Skutki niewykonywania obowiązków

W razie niewykonywania obowiązków Sądowy kurator zawodowy kieruje do sądu wniosek o zamianę kary wolnościowej na zastępczą karę pozbawienia wolności. Dotyczy to przypadków, kiedy skazany:
– nie stawi się na wezwanie kuratora,
– oświadczy sądowemu kuratorowi zawodowemu, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy,
– nie podejmie pracy w wyznaczonym terminie lub w inny sposób uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub wykonania ciążących na niej obowiązków.

W takim wypadku sąd wyznacza posiedzenie, w którym ma prawo wziąć udział prokurator, sądowy kurator zawodowy, skazany oraz jego obrońca. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. W razie, gdy skazany wykonał już część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności.

W razie niewykonywania obowiązków Sądowy kurator zawodowy kieruje do sądu wniosek o zamianę kary wolnościowej na zastępczą karę pozbawienia wolności.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.

Adwokat

Marek Maślanka