Przepisy dotyczące programów komputerowych

Dzisiejszym artykułem rozpoczynam nowy cykl, związany z szeroko pojętym prawem nowych technologii, w tym dotyczącym programów komputerowych, systemów internetowych, cyberbezpieczeństwa, wpływu sztucznej inteligencji na przepisy prawa i przebieg procesów sądowych oraz dotyczącym umów związanych z obrotem w IT. Będę starał się stworzyć dla Państwa bazę wzorów typowych umów stosowanych w branży nowoczesnych technologii. Cykl zaczynamy od wskazania regulacji dotyczących programu komputerowego.

Ochrona i korzystanie z programów komputerowych

Przepisy dotyczące programów komputerowych znajdują się w rozdziale 7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Regulują one kwestię ochrony i korzystania z programów komputerowych. Co prawda przepisy tej ustawy nie definiują czym jest program komputerowy, ale za taki uznać możemy sekwencję symboli, opisującą realizowanie obliczeń zgodnie z językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), zwykle bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny, lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program.

Program jako utwór

Program komputerowy jest przedmiotem prawa autorskiego, regulowany jest więc przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niewątpliwie, program komputerowy jest utworem w rozumieniu tej ustawy, jednak posiada cechy, które istotnie odróżniają go od innych kategorii utworów. Przede wszystkim programy komputerowe zazwyczaj pełnią funkcję użytkową (służą do wykonywania jakiś czynności) oraz posiadają głównie aspekt techniczny, a rzadziej estetyczny (są tworzone i funkcjonują dzięki pracy urządzeń technicznych). Te dwie cechy istotnie odróżniają program komputerowy od innych utworów.

Niewątpliwie, program komputerowy jest utworem w rozumieniu tej ustawy, jednak posiada cechy, które istotnie odróżniają go od innych kategorii utworów.

Przesłanki uznania programu za utwór

Programy komputerowe chronione są jak utwór słowny, jednakże, aby program mógł być objęty przepisami ww. ustawy, muszą istnieć podstawy do uznania programu za osobny utwór. Za taki uznać możemy dany program jeśli jest przejawem intelektualnej działalności twórczej człowieka o indywidualnym charakterze oraz został ustalony. Co istotne, ochronie nie podlega cały program komputerowy. Ochronie nie podlegają więc elementy pozatekstowe (algorytm, struktura programu, język programowania), natomiast chronione są elementy tekstowe programu (przedstawienie ciągu instrukcji).

(…) aby program mógł być objęty przepisami ww. ustawy, muszą istnieć podstawy do uznania programu za osobny utwór. Za taki uznać możemy dany program jeśli jest przejawem intelektualnej działalności twórczej człowieka o indywidualnym charakterze oraz został ustalony.

Typowe umowy dotyczące programów

W praktyce w zakresie oprogramowania informatycznego zawierane są trzy typy umów:
1. umowy w przedmiocie zaprojektowania i stworzenia nowego programu,
2. umowy w przedmiocie dostarczenia wcześniej wyprodukowanego już programu (najczęściej umowa licencyjna),
3. umowy w przedmiocie dostarczenia i wdrożenia systemu informatycznego

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.

Adwokat

Marek Maślanka