Umowa o wykonanie programu – wzór z omówieniem

Dzisiaj słów kilka o umowie, której przedmiotem jest zaprojektowanie, stworzenie i dostarczenie nowego programu. Omówimy kwestię przedmiotu umowy, praw i obowiązków stron, możliwości odstąpienia od umowy oraz ewentualnych wad wykonanego programu. Zachęcam również do pobrania wzoru umowy: Umowa o wykonanie programu komputerowego

Przedmiot umowy

Konstruując taką umowę, należy wyjść od dokładnego określenia jej przedmiotu oraz zakresu, tj. wskazać, czy wykonawca zobowiązany jest tylko do wykonania określonego oprogramowania i dostarczenia go zamawiającemu, czy również do wykonania czynności polegających na wdrożeniu programu wraz z przeszkoleniem personelu. Dzisiaj skupimy się na omówieniu umowy polegającej na samym dostarczeniu oprogramowania. O kwestii wdrożenia napiszę w artykule dotyczącym umowy o dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego.

Na zakres prac w przedmiotowej umowie składać się będą przede wszystkim: procesy projektowania, tworzenia, opracowania dokumentacji kodu, oddania do używania. Prace powinny zostać poprzedzone wykonaniem analizy i stworzeniem raportu, zawierającego Specyfikację Wymagań Oprogramowania (szczegółowo opisane wszystkie wymagania użytkowników, zarówno funkcjonalne, jak i pozafunkcjonalne) oraz harmonogram prac. Raport wraz ze Specyfikacją Wymagań Oprogramowania i harmonogramem prac winny stanowić załącznik nr 1 do umowy oraz powinny być jej integralną częścią.

 Obowiązki stron

Umowa powinna w sposób ramowy określać obowiązki wykonawcy i zamawiającego. Strony powinny zawrzeć w umowie oświadczenie, że dołożą wszelkich starań i będą zgodnie współpracować w jej wykonaniu. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz zasoby ludzkie, ekonomiczne i techniczne konieczne do wykonania umowy. Prace powinny być prowadzone z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zasadami i normami określonymi przez zamawiającego w Specyfikacji Wymagań Oprogramowania. Wykonawca winien na każde żądanie zamawiającego informować o stanie prac. Ponadto wykonawca winien zagwarantować, że przekazany zamawiającemu program będzie wolny od wad prawnych i fizycznych oraz nie będzie obciążony prawami osób trzecich. Zamawiający natomiast powinien współdziałać z wykonawcą i przekazywać mu wszelkie informacje niezbędnych do wykonania prac.

Odbiór prac 

W umowie powinniśmy zawrzeć zapis, który szczegółowo określa proces odbioru prac. Odbioru prac może dokonać zamawiający z wykonawcą lub powołana przez nich komisja odbiorcza. W tym drugim przypadku to członkowie komisji odbiorczej sporządzą i podpiszą protokół odbioru prac. Podpisanie protokołu przez obie strony jest równoznaczne z prawidłowym wykonaniem umowy.

Ewentualne usterki i odstąpienie od umowy

W umowie należy szczegółowo określić uprawnienia i obowiązki strona w razie ujawnienia się wad programu. Jeżeli więc czynności sprawdzające przy odbiorze ujawnią istnienie usterek, zamawiający uzyska określone w umowie uprawnienia. Po pierwsze w sytuacji, gdy usterki będą nieusuwalne i uniemożliwiające korzystanie z programu zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiający będzie mógł od umowy odstąpić. Natomiast w sytuacji, kiedy usterki będą nieusuwalne, ale zarazem nie będą uniemożliwiały korzystania z programu zgodnie z jego przeznaczeniem, a jedynie utrudniały, zamawiający będzie mógł żądać obniżenia wynagrodzenia. Jeśli jednak usterki będzie się dało usunąć, zamawiający będzie mógł odmówić podpisania protokołu odbiorczego do czasu ich usunięcia, a w razie ich nieusunięcia zamawiający będzie mógł od umowy odstąpić bądź usunąć je na koszt wykonawcy – tzw. wykonanie zastępcze. Umowa może również określić sytuacje, w których spełnienie się będzie uprawniać wykonawcę oraz zamawiającego do odstąpienia od umowy. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy, jeżeli: wykonawca nie przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z umowy w określonym terminie, wykonawca przerwie wykonywanie obowiązków wynikających z umowy na wskazany okres, wykonawca spowoduje opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac, wykonawca dopuści się rażącego naruszenia obowiązków gwarancyjnych albo serwisowych.

Przeniesienie praw majątkowych albo udzielenie licencji

W wyniku zawarcia umowy może dojść do przeniesienia autorskich praw majątkowych do oprogramowania albo do udzielenia upoważnienia do korzystania z oprogramowania na określonych polach eksploatacji – udzielenia licencji. Udzielenie licencji wchodzi w grę, gdy program ma charakter powtarzalny i może być udostępniony różnym użytkownikom. Niekiedy jednak powstaje unikatowe oprogramowanie, które nie będzie przydatne dla innego użytkownika, a strony decydują w umowie o przejściu praw majątkowych do tego oprogramowania na zamawiającego. Przejście praw majątkowych następuje bez ograniczeń na czterech polach eksploatacji, tj.: zwielokrotnianie, wprowadzanie do pamięci komputera i wprowadzanie do sieci, tłumaczenie, wprowadzanie zmian.

Wynagrodzenie

W umowie należy określić wysokość i formę wynagrodzenia. Zazwyczaj ustala się formę wynagrodzenia zryczałtowanego o określonej wysokości, które jest wypłacane na rachunek bankowy wykonawcy w ratach, w zależności od wykonania danego etapu prac. Umowa powinna określać terminy oraz wysokość poszczególnych rat. Na marginesie wskazać należy, że wynagrodzenie należne wykonawcy jest świadczeniem wzajemnym w stosunku do zaprojektowania i stworzenia programu.

Kary umowne

Umowa może określać również w jakich przypadkach strony będą zobowiązane do zapłaty kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z zawartej umowy. Kary umowne są zastrzegane najczęściej w związku z konkretnymi przypadkami. Przykładowo zamawiający może naliczyć karę umowną w ustalonej wysokości w przypadku: zwłoki wykonawcy w stosunku do harmonogramu prac, zwłoki wykonawcy w usuwaniu usterek, czy też jeżeli wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn przez niego zawinionych. Z kolei wykonawca może naliczyć karę umowną, jeśli: zamawiający popadnie w zwłokę z zapłatą którejkolwiek z rat wynagrodzenia, gdy wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego.

Poufność

Strony w umowie mogą zobowiązać się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej strony, uzyskanych w trakcie realizowania postanowień umowy, takich jak: informacji handlowych, finansowych, technicznych, organizacyjnych. Wykorzystanie tych informacji będzie mogło nastąpić jedynie w celu realizacji umowy.

Postanowienia końcowe

W umowie warto zastrzec, że wszelkie jej zmiany i uzupełnienia będą wymagały zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do umowy warto również wprowadzić tzw. klauzulę prorogacyjną, czyli zapis określający jaki sąd będzie właściwy dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z umowy. Ponadto, jeżeli jeden z kontrahentów ma siedzibę poza granicami Polski, warto określić jakie prawo będzie właściwe dla danej umowy.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.

Adwokat

Marek Maślanka