Alimenty na zaspokajanie potrzeb rodziny

Ostatnio pisałem o kwestii zabezpieczenia alimentów na czas trwania procesu, co daje możliwość uzyskiwania świadczeń jeszcze przed wydaniem przez sąd wyroku. Wskazywałem również co zrobić, gdy pomimo posiadanego wyroku alimentacyjnego nie możemy od dłużnika alimentacyjnego pozyskać przysługujących nam świadczeń. Dzisiaj napiszę o możliwości uzyskania alimentów na zaspokajanie potrzeb rodziny.

Podstawa prawna

Możliwość uzyskania takich alimentów dają konkretne przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zgodnie z tymi przepisami oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Wykonywanie tego obowiązku może polegać również, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Innymi słowy, jeżeli jeden z małżonków nie pracuje, ale zajmuje się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci, realizuje swój obowiązek alimentacyjny w identycznym zakresie jak małżonek pracujący zawodowo. Oznacza to, że istnieją dwa sposoby zaspokajania potrzeb rodziny

Zasada równej stopy życiowej

Jeśli chodzi wysokość obowiązku alimentacyjnego małżonków, to musi odpowiadać on tzw. zasadzie równej stopy życiowej rodziny, wynikającej wprost z art. 27 k.r.o. Jeżeli jeden z małżonków żyje na bardzo wysokim poziomie materialnym, to również cała rodzina – zgodnie z zasadą równej stopy życiowej – ma prawo do takiego samego poziomu życia. W uchwale z 13 października 1976 r., sygn. akt III CZP 49/76, (LEX nr 7855), Sąd Najwyższy uznał, że małżonkowi przysługuje „roszczenie do współmałżonka na podstawie art. 27 k.r.o. o zaspokojenie swych potrzeb w zakresie odpowiadającym zasadzie równej stopy życiowej małżonków”. Mówiąc prościej, wysokość świadczeń będzie zależała od dochodów osiąganych przez małżonka, który nie spełnia swojego obowiązku.

Jeżeli jeden z małżonków żyje na bardzo wysokim poziomie materialnym, to również cała rodzina – zgodnie z zasadą równej stopy życiowej – ma prawo do takiego samego poziomu życia.

Alimenty a separacja małżonków

Alimenty na zaspokajanie potrzeb rodziny są świadczeniem, które służy zaspokojeniu potrzeb wszystkich członków rodziny, a nie każdego z małżonków z osobna. Co istotne również, w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że nawet małżonkowie pozostający w separacji, ale posiadający dzieci na utrzymaniu zobowiązani są do wspólnego zaspokajania potrzeb rodziny.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.

Adwokat

Marek Maślanka